Pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādē

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādē. Savus priekšlikumus var iesūtīt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030.gadam izstrādes uzsākšanu” uzsākta Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk - Teritorijas plānojuma) izstrāde ar mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.

 

Esošā situācija

Ķekavas novads izveidojies 2009.gadā, apvienojot trīs pašvaldības - Baložu pilsētu, Daugmales pagastu un Ķekavas pagastu. Šobrīd spēkā ir visu trīs novada administratīvo teritoriju teritorijas plānojumi. Kopš Ķekavas novada teritorijā esošo administratīvo teritoriju teritorijas plānojumu izstrādes un apstiprināšanas, ir mainījušies un no jauna ieviesti teritorijas attīstības plānošanu reglamentējoši normatīvie akti (piem., Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vienotas vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, un vienotu teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju - funkcionālo zonējumu), kā arī apstiprināta Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Spēkā esošie teritorijas plānojumi tika izstrādāti ar attīstības redzējumu līdz 2019.gadam (Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam ar 2009.gada grozījumiem), 2020.gadam (Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam) un 2021.gadam (Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam).

Tādēļ teritoriju attīstība un būvniecība notiek pēc atšķirīgām prasībām. Līdz ar to nepieciešams jauns, idejiski un saturiski saskaņots teritorijas plānojums, izstrādāts atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam (skat. 2.tab.), realizējot Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteikto novada telpiskās attīstības perspektīvas vīziju - "Ķekavas novads - zaļa mājvieta dinamiskā pašvaldībā", mērķus, prioritātes un teritorijas specializācijai atbilstošu vēlamo telpiskās struktūras attīstības modeli.

 

Teritorijas plānojuma izstrāde

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas.

Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties Teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

Rakstiskus priekšlikumus Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam sniegt līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot), sūtot tos uz e-pasta adresi: planojums@kekava.lv.

Kā arī rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.

 

Iesniedzot priekšlikumu* jānorāda:

  • nekustamā īpašuma nosaukums/adrese;
  • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums;
  • priekšlikums Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai
  • priekšlikums Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

 

*Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.

 

Ķekavas novada pašvaldība organizē informatīvās sapulces par Teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām (skat. 1.tab.).

 

 

 1.tab. Informatīvo sapulču norises vieta un laiks

Baložu pilsētas kultūras namā

(Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112)

2017.gada 21.februārī plkst. 18.30

2017.gada 7.martā plkst. 18.30

Daugmales multifunkcionālajā centrā

(“Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV- 2124)

2017.gada 22.februārī plkst. 18.30

2017.gada 2.martā plkst. 18.30

Ķekavas kultūras namā

(Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas nov., LV-2123)

2017.gada 23.februārī plkst. 18.30

2017.gada 9.martā plkst. 18.30

Izstāžu kompleksā “Rāmava”

(Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1004)

2017.gada 28.februārī plkst. 18.30

 

Katlakalna Tautas namā

(Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns,  Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111)

2017.gada 1.martā plkst. 18.30

 

Iedzīvotāju ērtībai uz sapulci Ķekavas kultūras namā 9.martā tiks organizēts transports šādā maršrutā: plkst. 17.45 Mellupi; 17.50 pie ozola; 18.00 pie Plakanciema veikala, 18.10 pie mājām “Priedes”; Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts. Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa to pašu maršrutu.

 

 

 2.tab. Teritorijas plānojuma izstrādē piemērojams šāds funkcionālā zonējuma dalījums

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

Nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

Apbūve līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

Apbūve no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Publiskās apbūves teritorija (P)

Nosaka, lai nodrošinātu komerciālu vai nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

Nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai ko izmanto par pilsētas, ciema vai apkaimes centru, kā arī apbūves teritorijai, ko plānots attīstīt par šādu centru.

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

Nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

Nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī, lai nodrošinātu lidostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

Tehniskās apbūves teritorija (TA)

Nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

 

Nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides un līdzīgu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

Mežu teritorija (M)

 

Nosaka, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno - saimniecisko, ekoloģisko un sociālo - funkciju īstenošanai.

Lauksaimniecības teritorija (L)

Nosaka, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Ūdeņu teritorija (Ū)

Nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

 

 

Kontaktinformācija. Adreses: Ķekavas novada pašvaldība (adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123). Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128). Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvalde (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124).

E-pasti: planojums@kekava.lv (priekšlikumu iesniegšanai);  novads@kekava.lv.

Kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, mob.tel.tālr. 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa,

17.01.2017.

 

  Drukāt