Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas kopsavilkums

Ķekavas novada teritorijas plānojuma (turpmāk tekstā – Teritorijas plānojuma) redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (ieskaitot) tika organizētas astoņas sanāksmes Ķekavas novada teritorijā.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemti 98 iesniegumi ar fizisko un juridisko personu priekšlikumiem vai iebildumiem (un ≈ 30 mutiski izteikti priekšlikumi vai iebildumi) par Teritorijas plānojuma redakciju.

 

Priekšlikumi/iebildumi izteikti, piemēram, par:

  • funkcionālo zonējumu – konkrētos īpašumos; Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R un R1) Valdlaučos, Rāmavā un Katlakalnā; Mežu teritorijām (M) un plānoto apbūvi teritorijās, kurās dabā ir meži Baložu pilsētas teritorijā;
  • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) – prasībām zemes dalīšanai; prasībām konkrētu funkcionālo zonu apbūves parametriem; prasībām buferzonu parametriem starp dažādām funkcionālajām zonām;
  • Pašvaldības nozīmes ceļa, ielas statusa noteikšanu – piekļūšanai pie apbūves teritorijām Bērzmentē, Katlakalnā, Ķekavā, Vimbukrogā, Daugmalē;
  • Sarkanajām līnijām – sarkano līniju precizēšanu; Perspektīvo ielu un ceļu attīstības teritorijas (TIN73) precizēšanu.

 

Līdz priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmei saņemti atzinumi no 30 institūcijām.

 

Ar saņemto priekšlikumu kopsavilkumu un pārskatu par saņemtajiem institūciju atzinumiem var iepazīties Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokola pielikumā Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas kopsavilkums:

     Izstrādes vadītāja ziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

     Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli

     Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols

            1.pielikums – Pārskats par saņemtajiem institūciju atzinumiem

            2.pielikums – Saņemto priekšlikumu kopsavilkums

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

06.08.2019.

 

  Drukāt