Paziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 7.martā pieņēmusi lēmumu “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

 

Līdz ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakciju, publiskā apspriešana notiks arī Ķekavas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektam.

 

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

 

Izstrādātais Vides pārskats ir dokuments, kurā kompleksi vērtēta Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieviešanas iespējamā ietekme uz vidi, nodrošinot, ka vides vērtības tiek atbilstoši integrētas plānošanas dokumentā.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (ieskaitot).

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

21.martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Plakanciems, Dzērumi, Mellupi, Jenči)

26.martā plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (Krustkalni, Lapenieki)

27.martā plkst. 18.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā (Daugmale, Dzintari, Bērzmente)

28.martā plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Alejas, Krogsils, Vimbukrogs, Skujnieki)

2.aprīlī plkst. 18.00 Baložu vidusskolas Stikla zālē (Baloži)

3.aprīlī plkst. 18.00 Katlakalna Tautas namā (Katlakalns, Rāmava, Valdlauči)

9.aprīlī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Jaunsils, Pulkarne, Saulgoži)

11.aprīlī plkst. 18.00 Doles Tautas namā (Ķekava, Odukalns)

 

Apmeklējot sanāksmes, lūgums ievērot norādīto dalījumu pa apdzīvoto vietu teritorijām. Savukārt Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas ārpus ciemu teritorijām, aicinām izvēlēties sanāksmi pēc tuvākā ciema.

 

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē, Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu):

  • Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123);
  • Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē (adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128);
  • Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē (adrese: “Salnas”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV-2124);
  • novads@kekava.lv – ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu dokumentu;
  • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (kontaktpersonas: Juris Križanovskis, tālr. 67936031, 27841097, Līga Sēja, tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

 

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas materiāliem un Vides pārskata projektu iespējams iepazīties šeit:

 

Lēmums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Grafiskā daļa*:

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 1. lapa

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 2. lapa

     Ķekavas novada funkcionālais zonējums - 3. lapa

     Baložu, Krustkalnu un Lapenieku funkcionālais zonējums

     Katlakalna, Rāmavas un Valdlauču funkcionālais zonējums

     Aleju, Krogsila, Vimbukroga un Skujnieku funkcionālais zonējums

     Ķekavas un Odukalna funkcionālais zonējums

     Bērzmentes un Dzintaru funkcionālais zonējums

     Daugmales funkcionālais zonējums

     Jaunsila, Pulkarnes un Saulgožu funkcionālais zonējums

     Plakanciema funkcionālais zonējums

     Dzērumu, Mellupu un Jenču funkcionālais zonējums

* Informācijas daudzuma un mēroga noteiktības dēļ, atsevišķas vietas novada kartē ir grūtāk nolasāmas. Lielākā mērogā skatīt Baložu pilsētas un novada ciemu kartes, kur attēlotas arī šajās teritorijās noteiktās sarkanās līnijas un perspektīvās ielu teritorijas (TIN73).

 

Paskaidrojuma raksts

     1. pielikums. Ciemu izvērtējums

     2. pielikums. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

     3. pielikums. Novada nozīmes kultūras pieminekļi

     4. pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla punkti

     5. pielikums. Derīgo izrakteņu atradnes

     6. pielikums. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

     7. pielikums. Ar Sosnovska latvāni invadētās teritorijas

     8. pielikums. Apgrūtinātās teritorijas, objekti un to kodi

     9. pielikums. Pašvaldības ielas un ceļi

     10. pielikums. Ielu kategorijas

 

Vides pārskats

 

Citi teritorijas plānojuma izstrādes materiāli:

Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu

Pārskats par institūciju nosacījumiem

Saņemto priekšlikumu kopsavilkums Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādei

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekts

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu projekta pielikumi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

12.03.2019.

 

  Drukāt