Aizvadītas sapulces par Teritorijas plānojumu

Ķekavas novada teritorijas plānojums 2018.-2030. gadam  ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos. Teritorijas plānojums sastāv no teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, grafiskās daļas un paskaidrojuma raksta.

 

Ķekavas novada pašvaldība šogad, februārī un martā, organizēja sapulces, kurās Ķekavas novada iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem bija iespēja klātienē iepazīties ar Teritorijas plānojuma darba variantu un uzdot sev interesējošos jautājumus.

 

Sapulču mērķis bija iepazīstināt ar Teritorijas plānojuma darba variantu, uzsvaru liekot uz grafisko daļu - funkcionālo zonējumu. Uzskatāmības dēļ, sapulcēs prezentētajā grafiskās daļas darba variantā netika attēlotas apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem nosaka aizsargjoslas, tai skaitā sarkanās līnijas. Funkcionālo zonējumu (teritorijas iedalījumu zonās, kurām ir atšķirīgas prasības attiecībā uz teritorijas apbūvi un izmantošanu) nosaka Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 

Interesenti sapulču laikā uzdeva jautājumus gan par Teritorijas plānojuma risinājumiem konkrētos īpašumos un novada teritorijā kopumā, gan saimnieciska rakstura jautājumus. Ņemot vērā Ķekavas novada teritorijas specifiku, katrā sapulcē tika aktualizēts atšķirīgs jautājumu loks, piemēram:

  • apdzīvoto vietu robežu precizēšana, tai skaitā, ciemu teritoriju mazināšana ciemiem Ķekavas pagastā aiz apvedceļa A5 (Jaunsilam, Plakanciemam, Saulgožiem, Pulkarnei) un ciemiem Daugmales pagastā (Daugmalei, Dzintariem),
  • applūstošo teritoriju precizēšana Misai, Ķekavai un Olektei,
  • publisko teritoriju un objektu trūkums blīvi apbūvētās dzīvojamo māju un savrupmāju teritorijās,
  • dabas apstādījumu un mežu teritoriju saglabāšana iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām.

 

Saimnieciskā rakstura jautājumi bija saistīti ar ielu tehnisko stāvokli, ielu nosaukumiem, meliorācijas risinājumiem, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 

Ar sagatavoto Teritorijas plānojuma darba redakciju iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde”.

 

Rakstiskus priekšlikumus par Teritorijas plānojuma darba redakciju var iesniegt līdz 31. maijam, sūtot tos uz elektroniskā pasta adresi – planojums@kekava.lv.  Priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) arī Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Daugmalē.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas novada pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 67936031, Līgu Sēju, tālr. 67936019.

 

Telpiskās plānošanas daļa

09.04.2018.

  Drukāt