Turpinās darbs pie jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma

Turpinot darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam, pašvaldība šobrīd strādā pie Teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izveides, kā arī papildus apzina īpašnieku viedokļus par ciemu robežu izmaiņām un jautājumiem, kas radušies Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā.

 

Šobrīd atbilstoši veiktajiem uzmērījumiem (Ķekavas novada applūstošo teritoriju noteikšana, ēku fasāžu un žogu uzmērīšana) Teritorijas plānojuma redakcijas grafiskajā daļā ir precizētas plūdu riska teritorijas Misai, Ķekavai un Olektei, kā arī fiksēta esošā situācija attiecībā uz žogu un ēku būvniecību Ķekavas novada ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi.

 

Pašvaldība ir saņēmusi vairāk kā 330 iedzīvotāju priekšlikumus, kas apkopoti un sagrupēti pēc apdzīvotām vietām un tēmām, uz kurām attiecas izteiktais priekšlikums (piemēram, funkcionālais zonējums, apbūves noteikumi, sarkanā līnija un būvlaide, ciema robežas grozīšana, ceļi un ielas, applūstošās teritorijas un citi). Priekšlikumi ir izvērtēti un iekļauti  jaunajā Teritorijas plānojuma redakcijā.

 

Darbs turpinās arī pie apdzīvoto vietu robežu precizēšanas, tai skaitā ciemu teritoriju samazināšanas, informējot  Jaunsila, Plakanciema, Saulgožu, Dzintaru un Daugmales ciemu nekustamo īpašumu īpašniekus par iespēju grozīt ciema robežu un mainīt nekustamā īpašuma funkcionālo zonējumu. Tāpat pašvaldības speciālisti aktīvi sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām par Teritorijas plānojuma risinājumiem.

 

Paralēli Teritorijas plānojuma sagatavošanai notiek Ķekavas novada teritorijas plānojuma Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde, kā arī Valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta Doles (Ķekavas) luterāņu baznīcai, Doles Tautas namam (Doles krogam) un Katlakalna luterāņu baznīcai izstrāde.

 

Jāatzīst, ka, pērn uzsākot ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem, tika saplānoti veicamie darbi un pasākumi, to izstrādes laiki un termiņi, paredzot, ka ieplānotie procesi un aktivitātes notiks plānotajā laikā. Taču praksē lielā apjoma dēļ tie ir aizņēmuši vairāk laika, kā sākotnēji paredzēts.  Tāpēc ar Teritorijas plānojuma sākotnējo redakciju iedzīvotāji tiks iepazīstināti šī gada martā.

 

Ar Teritorijas plānojuma darba redakciju būs iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības organizētajās Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās/darbnīcās, kā arī publiskās apspriešanas laikā. Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās/darbnīcās varēs piedalīties ikviens interesents.

 

Informācija par darba grupām/ darbnīcām (to izveidi, norises laiku un vietu) tiks publicēta Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī izsūtīta individuāli tiem Teritorijas plānojuma priekšlikumu iesniedzējiem, kas iesniedzot priekšlikumu, norādīja savu elektroniskā pasta adresi vai priekšlikumu iesniedza uz e-pastu planojums@kekava.lv.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Ķekavas novada interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Telpiskās plānošanas daļa

16.01.2018.

  Drukāt