Paziņojums par valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izstrādi Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030.gadam izstrādes ietvaros

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam (2016.gada 8.decembra lēmums Nr.2.§5.(protokola Nr.33.)) izstrādes ietvaros, tiks izstrādāti valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekti sekojošiem arhitektūras pieminekļiem:

  • valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca, Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) Nr. 6699),
  • vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis – Doles Tautas nams (Doles krogs), Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (VKPAI Nr. 8560),
  • valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Katlakalna luterāņu baznīca, “Ticības”, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (VKPAI Nr. 6700).

 

Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektu izstrādes mērķis ir noteikt individuālas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap minētājiem valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekļiem, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma 8. pantu un ņemot vērā konkrētā pieminekļa atrašanās vietu, tā ainavisko uztveri, iespējamās vizuālās ietekmes un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši teritorijas plānojumam, kā arī Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam un Ķekavas novada attīstības programmai 2014.-2020. gadam. Izstrādātā individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli ļaus racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minēto kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektam lūdzam iesniegt līdz 2017.gada 13.oktobrim (ieskaitot), nosūtot pa pastu vai iesniedzot Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē, vai elektroniski parakstītus iesniegumus sūtot uz e-pastu novads@kekava.lv. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, korespondences adresi vai, ja persona vēlas saņemt elektronisku atbildi – e-pasta adresi.

 

Spēkā esošās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un Doles Tautas nams (Doles krogs) attēlotas 1.attēlā. Spēkā esošā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli Katlakalna luterāņu baznīca attēlota 2.attēlā.

 

1.att. Spēkā esošās kultūras pieminekļu Doles (Ķekavas) luterāņu baznīca un Doles Tautas nams (Doles krogs) aizsargjoslas (aizsardzības zonas)

 

2.att. Spēkā esošā kultūras pieminekļa Katlakalna luterāņu baznīca aizsargjosla (aizsardzības zona)

 

Ķekavas novada pašvaldība aicina sekot līdzi informācijai Ķekavas novada tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar kontaktpersonām Ķekavas novada pašvaldībā – Juri Križanovski, tālr. 67936031, Līgu Sēju, tālr. 67936019.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

05.09.2017.

  Drukāt