Ķekavas pašvaldības sociālie pakalpojumi

 

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem:

 

Sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem sniedz atbalstu:

 

Sociālais darbinieks:

 

Asistenta pakalpojums

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona ar invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kuram pievienoti šādi dokumenti:

                      -par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona vecāka par 18 gadiem;

                      -par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecuma;

 

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā var saņemt personas, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniegusi atzinumu:

                         - noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

                         - noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

                                          -ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

                                          -ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

                                          -ir garīgas veselības traucējumi.

● par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (bērnam no 5 līdz 18 gadiem)

 

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums

MK noteikumi Nr. 279 „Noteikumi par kārtību kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” nosaka:

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir tiesības saņemt šādām personām:

 

Nepieciešamie dokumenti, kuri jāiesniedz Sociālajā dienestā:

 

Sociālais dienests izvērtē funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un saņemtos dokumentus kopā ar Sociālā dienesta lēmumu nosūta uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru, kas turpmāk informē par personas uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā un pakalpojuma piešķiršanu.

  Drukāt