Sociālā palīdzība

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai vai atbalstu krīzes situācijās. 
 

 

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Ķekavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2.pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).
 

Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālā palīdzība tiek nodrošināta, neizvērtējot materiālo situāciju.


Pamata sociālās palīdzības pabalstus (garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu) un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu:

 1. piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
 2. piešķir uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.
 3. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 4. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
 5. Par maznodrošinātu mājsaimniecību saskaņā ar  Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” 5.punktu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 376,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

 


Sociālās palīdzības veidi


Tiesības saņemt sociālo palīdzību ir tām personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.


Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

 

Ķekavas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalsti:

 

Pabalsti krīzes situācijā:

 

Vienreizēja materiāla palīdzība.


 Ķekavas novadā ir šādi pabalsti, neizvērtējot materiālo situāciju:


 Ķekavas novadā ir šāds atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas:

 


  Ķekavas novadā ir šāds atbalsts audžuģimenēm:

 


 Ķekavas novadā ir šāds atbalsts aizbildnim:

 


Ķekavas novadā ir šāds atbalsta pasākums mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem:

 

 

 

 

 

  Drukāt