Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam

 

Apstiprinu:
Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja
 
________________A. Grigale
2010. gada 22. novembrī
 
 
Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam
NOLIKUMS
 
 
1.MĒRĶIS:
1.1.Kopt latviešu valodas runas kultūru.
1.2.Padziļināt skolēnu, audzēkņu un pedagogu zināšanas runas mākslā.
1.3.Iedrošināt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu valodā.
1.4.Profesionāli vērtēt skolēnu un audzēkņu skatuves runas iemaņas.
 
2.ORGANIZATORI:
2.1.Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļa.
3.DALĪBNIEKI:
3.1.Konkursā piedalās Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi ar individuālajiem priekšnesumiem.
3.2.Konkurss notiek 6 vecuma grupās:
3.2.1. 5.-6.gadīgie bērni no Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm un izglītības iestādēm;
3.2.2. 1.-2. klašu grupa;
3.2.3. 3.-4. klašu grupa;
3.2.4. 5.-7. klašu grupa;
3.2.5. 8.-9. klašu grupa;
3.2.6. 10.-12. klašu grupa;
3.3. Dalībnieku skaits:
3.3.1. Dalībnieku skaits tiek noteikts no kopējā skolēnu skaita izglītības iestādē:
3.3.2. Līdz 100 skolēni – 2 dalībnieki katrā vecuma grupā,
3.3.3. Līdz 200 skolēni – 4 dalībnieki katrā vecuma grupā,
3.3.4. Līdz 300 skolēni – 6 dalībnieki katrā vecuma grupā,
3.3.5. Līdz 400 skolēni – 8 dalībnieki katrā vecuma grupā,
3.3.6. Līdz 800 skolēni – 16 dalībnieki katrā vecuma grupā.
 
4.KONKURSA NORISE:
Konkurss notiek 2 kārtās:
4.1.  1.kārta – izglītības iestādēs
4.1.2.  2. kārta - novada konkurss notiek 2011. gada 27. janvārī plkst. 12.00 Doles Tautas    namā.
4.1. 3. Labākie tiek izvirzīti uz skati reģionā.
5.1.Konkursa dalībnieks runā vienu prozas un vienu dzejas darbu pēc izvēles.
5.2.Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) minūtes.
 
5.VĒRTĒŠANA:
5.1.Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrija.
5.2.Vērtēšanas kritēriji:
5.2.1.Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte);
5.2.2.Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
5.2.3.Skaidra dikcija un artikulācija;
5.2.4. Kontakts ar klausītāju;
5.2.5. Priekšnesumā nelietot attēlojojošus ilustratīvus žestus;
5.2.6. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast).
 
6. PIETEIKUMI:
 6.1. Dalībnieku pieteikšanās konkursam līdz 2011. gada 24. janvārim, nosūtot pieteikuma anketu  pa e-pastu linda.zake@kekava.lv
 
7. APBALVOŠANA:
7.1.Katrā vecuma grupā dalībnieki saņem pateicības rakstu, par 1., 2., 3. vietu - balvas.

 

Pieteikuma anketa
 
Linda Zaķe
67847169, 26459609
 

 

  Drukāt