Ceļā uz X Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētkiem

Mūsu novadā svētkiem gatavojas 739 bērni un jaunieši

Apstiprinu
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece –
Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta
 
direktore________________ A.Bērziņa
2009.gada 15.oktobrī
.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Projekts „Mantojums”
 
Nolikums
 
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiek 2010.gadā - svētku piecdesmitgadē, jo svētku aizsākums datējams ar 1960.gadu. Projekts dziesmu un deju svētku dalībniekiem, viesiem un skatītājiem tiek organizēts, lai saglabātu atmiņu mantojumu no jau notikušajiem svētkiem un dokumentētu svētkos iesaistīto personu (dalībnieku, viņu vecāku, šoferu, pavāru, aculiecinieku, policistu, mediķu u.c.) atmiņas.
Vienlaikus projekts piedāvā iespēju ikvienam izglītības iestādes audzēknim un izglītības iestādei atrast savu vietu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, izjust līdzdarbošanās prieku, piederības izjūtu svētku norisēs un vēlmi piedalīties tautas nemateriālā kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā, papildināšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
 
Mērķi
1. Iesaistīt Latvijas sabiedrību nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā, dokumentējot vēsturiskās liecības un privātās atmiņas par jau notikušajiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
2. Savākt un apkopot cilvēku atmiņās palikušos skolēnu dziesmu un deju svētku notikumus.
 
Organizatori
IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem.
 
Dalībnieki
Izglītības iestāžu audzēkņi, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā iesaistītās personas.
 
Norise
1.aktivitāte „Tas notika dziesmu svētkos”
Aktivitātē aicināts piedalīties ikviens bijušais, esošais un topošais Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieks (skolēns, skolotājs, pulciņa vadītājs, skolas direktors, izglītības pārvaldes vadītājs, šoferis, pavārs utt.), kurš apraksta kādu atmiņā palikušu vai kādā fotogrāfijā iemūžinātu spilgtu notikumu, piedzīvojumu vai pārdzīvojumu svētku laikā.
 
2.aktivitāte „Mana skola dziesmu svētku zīmē”
Skolēniem tiek piedāvāta iespēja veikt materiālu izpēti un atlasi par savas skolas dziedāšanas un dejošanas tradīcijām, mūzikas un deju skolotājiem, skolēnu, skolotāju un absolventu jaunrades dzejām vai dziesmām skolai, līdzdalību Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos dažādos vēsturiskajos laikposmos un visdažādākajām aktivitātēm dziesmu svētku kontekstā.
 
3.aktivitāte „Mēs veidojam dziesmu svētku avīzi”
Aktivitātē aicinātas iesaistīties skolēnu pašpārvaldes un citas radoši aktīvas skolēnu grupas, veidojot skolas avīzes speciālizlaidumu par gatavošanos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
 
4.aktivitāte „Mans vēstījums Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”
Aktivitātē var iesaistīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki, viņu vecāki, atbalstītāji, visi klātesošie, kuri Vērmanes dārza svētkos 2010.gada 8.-11.jūlijam atstāj savu „vēstījumu, vēlējumu, ziņu” svētku tradīcijas saglabāšanai un pilnveidošanai.
 
Projekts tiek īstenots trīs kārtās:
 

1.kārta
 
 
2009.gada 1.decembris – 2010.gada 20.maijs.
Materiālu vākšana un apkopošana (iesūtāmo materiālu formāts) :
1.aktivitāte „Tas notika dziesmu svētkos” (līdz 15.aprīlim)
- Atmiņas rokrakstā un/vai datorrakstā – viena A4 formāta lapa, 12 lieluma burtiem;
- Fotogrāfija ar aprakstu - līdz divām A4 formāta lapām;
2.aktivitāte „Mana skola dziesmu svētku zīmē” (līdz 15.aprīlim)
- prezentācija DVD formātā – līdz 10 minūtēm;
3.aktivitāte „Mēs veidojam dziesmu svētku avīzi” (līdz 20.maijam)
- divas A4 vai viena A3 formāta lapa no abām pusēm.
Materiālus iesūta elektroniskā formātā uz e-pasta adresēm: inta.kraskevica@visc.gov.lv vai evija.pelsa@visc.gov.lv
līdz norādītajam laikam, norādot aktivitātes nosaukumu, darba autoru/autoru grupu, izglītības iestādi, klasi, pedagogu vai konsultantu, ja tāds ir
2.kārta
2010.gada 20.maijs - 1.jūlijs
Iesūtītie darbi tiek apkopoti un sagatavoti prezentēšanai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un publicēšanai informatīvajos materiālos.
3.kārta
2010.gada 8.-11.jūlijs
Materiāli tiek prezentēti Vērmanes dārzā interaktīvajos stendos.
4.aktivitāte„Mans vēstījums Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”
Aktivitātes dalībnieki Vērmanes dārzā rakstiski atstāj savu vēstījumu

 
Finansējums
Projekta „Mantojums” 1.kārtas norisi nodrošina projekta dalībnieki.
2.kārtas sagatavošanas darbu organizēšanu un norisi nodrošina VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālisti. Darba samaksu un tehnisko nodrošinājumu finansē no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Pārējos izdevumi, kas saistīti ar pasākumu, tiek segti no piesaistītā papildus finansējuma (sponsori, sadarbības partneri, uzņēmēji).
3.kārtu - pasākumu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros Vērmanes dārzā - finansē no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Interaktīvos stendus nodrošina sadarbības partneri.
 
Projekta vadītājAS                                                      
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas pārvaldes vecākā referente Inta Kraskeviča un vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813; fakss 67226535; e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv; evija.pelsa@visc.gov.lv
 
 
SASKAŅOJU
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja ______________ A.Aukšmuksta


 

  Drukāt