Daugavas Vanagu organizācija izsludina globālu jaunatnes pētniecisko darbu konkursu

TREŠĀ ATMODA LATVIJĀ”

Konkursa nolikums

 

 

1. Konkursa mērķi

 • padziļināt un nostiprināt zināšanas par Trešās atmodas laiku Latvijas vēsturē;
 • veicināt spēju spriest analītiski, analizējot vēsturiskos avotus;
 • sekmēt personīgā viedokļa veidošanos, izstrādājot patstāvīgu darbu.

 

2. Konkursa uzdevumi

 • veidot vēstures avotu apzināšanas, apkopošanas, analīzes un interpretēšanas prasmes;
 • attīstīt prasmi izveidot pētniecisko darbu dažādās formās;
 • veidot prasmi prezentēt izstrādāto darbu.

 

3. Konkursa temati

 • Trešās atmodas notikumi. Kuri, tavuprāt, ir nozīmīgākie Trešā atmodas notikumi? Kuros notikumos iesaistījās lielākā sabiedrības daļa? Kas, tavuprāt, ļāva Trešajai atmodai kļūt par tautas kustību? Kas bija šādas notikumu attīstības priekšnoteikumi?

 

 • Personību loma Trešās atmodas notikumos. Kuras personības ir devušas lielāko ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā? Kādas īpašības tās raksturo? Kāds ir šo personību atstātais mantojums Latvijas sabiedrībai?

 

 • Latvijas un trimdas nevalstisko un sabiedrisko organizāciju/apvienību ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanā. Ko trimdas organizācijas darīja Latvijas neatkarības atgūšanas labā? Kāda bija šīs darbības ietekme uz notikumiem Latvijā un mītnes valstīs?

 

 

 • Trešā atmoda manā ģimenē, dzimtajā vietā. Kā šie notikumi ir ietekmējuši tavas ģimenes, dzimtas likteni? Kā tie mainīja attieksmi pret Latvijas valsti? Kā risinājās notikumi tavā dzimtajā pusē Trešās atmodas laikā? Cik lielā mērā notikumi Tavā novadā atspoguļo Atmodas norises kopumā?

 

 • Trešā atmoda pasaulē. Vai Trešā atmoda izraisīja atbalsis pasaulē? Kā Trešo atmodu uztvēra un vērtēja pasaules sabiedrība? Kas bija Latvijas sabiedrotie neatkarības atjaunošanas centienos? Kas bija tās pretinieki? Kāpēc dažādās valstīs Atmodas notikumus vērtēja atšķirīgi?

 

 • Pretrunīgais Trešās atmodas notikumos. Totalitārās varas reakcija uz Atmodas notikumiem. Tautas protesta formas.  Kādi, tavuprāt,  bija Latvijas ieguvumi Atmodas laikā?

 

 • Latvijā dzīvojošo tautību brīvības izpratne Trešās atmodas laikā. Vai nacionalitātei un tās apziņai ir izšķiroša loma lēmumu pieņemšanā un vērtību noteikšanā? Vai dažādas tautas reaģē atšķirīgi uz tautas, valsts apspiešanas mēģinājumiem? Vai dažādām tautām ir atšķirīga izpratne par to, kas ir brīvība? Kas, tavuprāt, veido konkrētā valstī dzīvojoša cilvēka vērtības un to robežas?

 

 

4. Konkursa dalībnieki

Jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, kas projekta koordinatoram ir atsūtījuši konkursa dalībnieka pieteikuma anketu.

 

5. Pieteikšanās

Katram dalībniekam ir jāizpilda pieteikuma anketa, kura ir pieejama mājas lapā  www.dvjaunatne.lv un jānosūta līdz 15. janvārim (vēlākais)  uz e-pastu atmoda.konkurss@gmali.com .

 

6. Darbu iesniegšanas termiņš – no 2010. gada 1. martam līdz 31. martam.

 

7. Darba noformējums

Darbs var būt zinātniski pētniecisks (A) vai radošs (B).

 

A – zinātniski pētnieciskais darbs tiek noformēts: darba  pamatteksts 20 - 25  lappuses, (A4 formāts), darbam ir jābūt datorsalikumā (burtu izmērs – 12, intervāls – 1,5, Times New Roman, atstarpe no katras malas 2 cm), vienā lappusē 1800 – 2000 burtu.

 

B – radošais darbs var tikt veidots kā makets, spēle, filma (CD/DVD formātā), ceļvedis, fotoalbums utt. Radošajam darbam pievieno ievadu (kurā norādīta tēma, motivācija, mērķis), darba aprakstu, secinājumus, izmantoto vēstures avotu un literatūras apskatu un izvēlētās darba formas argumentētu pamatojumu (līdz 5 lpp. datorsalikumā). Darbam jāpievieno tā tapšanas gaitas apraksts „pa soļiem“.

 

Darba titullapā autors norāda: konkursa tēmu, darba tēmu, (darba nosaukumu norāda arī uz radošā darba – CD, maketa, spēles utt.), vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, tālruņa numuru un e-pastu, darba konsultantu/us vai vadītāju/us (ja tādi ir), darbam jāpievieno parakstīts apliecinājums, ka autors iesniedz oriģināldarbu.

 

 

8. Darbu iesniegšanas kārtība

·        Zinātniski pētnieciskie darbi nosūtāmi uz e-pastu atmoda.konkurss@gmail.com

·        Radošie darbi nosūtāmi Okupācijas muzeja Izglītības programmai ar norādi „Trešā Atmoda Latvijā”  pa pastu uz adresi:  Strēlnieku laukums 1, Rīga LV-1050, Latvija

 

9. Konkursa darbu vērtēšana

Vērtēšanas kritēriji:

1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojums, darba struktūra un atbilstība tēmai.

2. Pētnieciskais mērķis, uzdevumi un secinājumi.

3. Avotu atlase un izmantojums, prasmi tos analizēt un interpretēt.

4. Atbilstība zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; radošies darbiem – vizuālais noformējumu, tā oriģinalitāte.

5. Finālistiem – darba aizstāvēšana. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

 

10. Konkursa žūrija

Žūriju veido Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Okupācijas muzeja, Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes un Daugavas Vanagu organizācijas pārstāvji.

 

11. Publikācijas

Konkursa organizatori patur tiesības darbus izmantot pēc saviem ieskatiem. Darbi nedrīkst būt iepriekš publiskoti. Pārējā darbu publicēšanai ir jānotiek saskaņoti ar konkursa organizatoriem.

 

 

12. Konkursa balvu fonds

 • Pirmo divu vietu ieguvējiem Gunāra Astras fonda balva - piedalīšanās DV konferencē

             „Un tad atnāca brīvība...” Freiburgā, Vācijā.

 • Viena darba autoram Eiropas parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa balva - Eiropas parlamenta apmeklējums.
 •  Trīs darbu autoriem Eiropas parlamenta deputātes Ineses Vaideres balva - Eiropas parlamenta apmeklējums.
 • Viena darba autoram Eiropas parlamenta deputātes Sandras Kalnietes balva - Eiropas parlamenta apmeklējums.
 • Specbalva no  DV Toronto nodaļas: portatīvais dators.

 

Līdzorganizatori: Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Okupācijas muzejs,

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs.

 

Atbalstītāji: Valsts izglītības satura centrs, Gunāra Astras fonds, DV Centrālā valde, DVF Anglijā, DV Vācijā, DV Toronto nodaļa.

 

 

Konkursa koordinatore Agnese Ziemele: tel. 29755699; e-pasts: ziemele.agnese@gmail.com

  Drukāt