Pedagogu konkurētspējas veicināšanas projekta 5.kārta

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
   
Eiropas sociāla fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitates „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
 
 
PEDAGOGU ATLASES 5.KĀRTA
(atbalsta saņemšanas laiks 2011.gada septembris-decembris)
 
Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Ķekavas novada pedagogiem
ESF mērķstipendijām
no 2011.gada 16.augusta līdz 2011.gada 30.augustam plkst. 17:00
 
Pedagogu iesniegumi atbalsta saņemšanai personīgi iesniedzami Ķekavas novada pašvaldībā 1.kabinetā (Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123).
 
Uz jebkuru no 3.aktivitātes piecām kvalitātes pakāpēm pieteikties aicināti:
·         vispārizglītojošo skolu pedagogi (t.sk. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi);
·         profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi;
·         interešu izglītības programmu pedagogi;
·         atbalsta personāls izglītības iestādē: logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi.
 
Laika periodā no 12.09.2011. līdz 31.12.2011. ir plānots atbalstīt 3. aktivitātē – 39 pedagogus.
 
Projekta vadības grupas vēstule
 
Iesniedzamo dokumentu formas:
 
Iesniegums projekta 3.aktivitātei 1.-3.kvalitātes pakāpei
Iesniegums projekta 3.aktivitātei 4.kvalitātes pakāpei
Iesniegums projekta 3.aktivitatei 5.kvalitātes pakāpei  
 
CV paraugs
 
Direktora apliecinājums par pedagoga stundu skaitu
 
Pedagoga apliecinājums par plānotajiem uzdevumiem pieredzes tālāknodošanā (3.aktivitātei)
  
MK noteikumi "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
 
Projekta koordinatore Aija Āre
67935824; 29345624
 
Projekta koordinatores asistente
Vera Kļaviņa 67847169
 
2011.gada 16.augustā
  Drukāt