Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšana

Nodrošinot izveidotās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas pēctecību, organizējot PPDKN procesu izglītības iestādēs,  novada un valsts līmenī, pedagogiem tiek dota iespēja apliecināt savu profesionālās darbības kvalitāti, pretendējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm.

 

Novērtēšanas procesa mērķgrupas

Ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu pedagoga rakstisku iesniegumu, novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties: 

·         vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;

·         profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;

·         interešu izglītības iestāžu pedagogiem;

·         atbalsta personālam (logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem).

 

Novērtēšanas procesa organizēšanas līmeņi

PPDKN process 2013./2014.mācību gadā organizējams trijos līmeņos:

·      izglītības iestādēs (1.-3.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina izglītības iestādes izveidota PPDKN komisija (5 vai 3 cilvēku sastāvā atkarībā no novērtējamo pedagogu skaita), kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību;

·      republikas pilsētās/novados (4.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina pašvaldības atbildīgās institūcijas izglītības jomā izveidota PPDKN komisija (5 vai 3 cilvēku sastāvā atkarībā no novērtējamo pedagogu skaita), kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību;

·      valstī (5.kvalitātes pakāpe) PPDKN procesu nodrošina ministrijas izveidota valsts komisija, kas darbojas saskaņā ar apstiprinātu novērtēšanas komisijas darbības kārtību. 

PPDKN process izglītības iestādes un novada līmenī tiek uzsākts, kad republikas pilsētas/novada pašvaldības atbildīgā institūcija izglītībā ir saņēmusi ministrijas saskaņojumu 2013./2014.mācību gadā novērtējamo pedagogu sarakstam (saņemts 16.10.2013.)

 

Novērtēšanas rezultātu apkopošana

Novērtēšanas procesa noslēgumā – rezultātu apkopošanas posmā:

·           ministrija informē par punktu robežu kvalitātes pakāpes noteikšanai;

·           republikas pilsētu un novadu atbildīgā institūcija izglītības jomā iesniedz ministrijā rezultātu pārbaudei visu 2013./2014.mācību gadā atbalstu saņēmušo pedagogu materiālus, tostarp arī to pedagogu iesniegumu kopijas, kuri PPDKN procesu neuzsāka vai pārtrauca.

·           izglītības iestādes vadītājs vai pašvaldības atbildīgās institūcijas izglītības jomā vadītājs rīkojumu par kvalitātes pakāpes piešķiršanu 2013./2014.mācību gadā novērtētajiem pedagogiem izdod pēc saskaņojuma saņemšanas par ministrijā pārbaudītajiem iesniegtajiem materiāliem.

Pieteikšanās organizēšana pedagogiem 2013./2014.mācību gadā.   

 

PPDKN procesa atlases nosacījumi

Pretendējot uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm, novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties pedagogiem:

·           kuri ne reizi nav guvuši atbalstu projekta 3.aktivitātē;

·           kuriem 2013./2014.mācību gadā tarificētas 9 un vairāk kontaktstundas (0,3 pedagoģiskā slodze), to skaitā iekļauta mācību stunda, audzināšanas stunda (klases stunda), fakultatīvā nodarbība, konsultācija, pulciņa nodarbība. Kontaktstundas tiek summētas no visām izglītības iestādēm, kurā pedagogs strādā.

·           kuriem vismaz pēdējo vienu mācību gadu (2012./2013.mācību gads) uzkrāta nepārtraukta pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē. (Vienlaikus tiek uzturēta prasība par novērtēšanās perioda un pedagoģiskā darba stāža atbilstību izvēlētajai kvalitātes pakāpei);

·           kuri PPDKN procesu 2012./2013.mācību gadā uzsāka, taču objektīvu iemeslu (ilgstoša slimošana, ģimenes apstākļi) dēļ to pārtrauca.

 

2013./2014.mācību gadā ir dota iespēja atkārtoti novērtēt savu profesionālo darbību arī tiem pedagogiem, kuri projekta ietvaros pretendējuši uz kādu no piecām kvalitātes pakāpēm. Šiem pedagogiem ir dota iespēja pretendēt uz 4. vai 5.kvalitātes pakāpi.

 

Informāciju par PPDKN procesu, tajā skaitā PPDKN materiālu komplektu, plānots ievietot ministrijas mājas lapā (http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem.html) līdz 2013.gada 20.jūnijam.

 

Darba grafiku skatīt šeit

Pašvaldības rīkojums

 

 

Aija Āre

17.10.2013.

 

 

  Drukāt