Par Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2013. gada 10.oktobra lēmumu Nr.2.§8. „Par Daugmales pagasta teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) nodota Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam ar 2009. gada grozījumiem grozījumu redakcija publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Teritorijas plānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikti grozījumi:

1. Grafiskajā daļā plānotās (atļautās) izmantošanas kartē:

1.1.   Turpmākās izpētes un plānošanas (turpmāk - TL) teritorijās un atbilstoši precizētas ciemu robežas;

1.2.   teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana nekustamajam īpašumam „Āpsīši”; 

1.3.   precizēta maģistrālā gāzes vada aizsargjoslas teritorija.

2.    Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:

2.1.   teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanā - Meži ciemos, paredzot iespēju veikt 

     dzīvojamās ēkas būvniecību;

2.2. Bēgļu ceļa nodalījuma joslas platumu nosakot 14 m;

2.3.   definējot būvlaides samazināšanas iespējas;

2.4.   īslaicīgas lietošanas būves būvniecības nosacījumi TL teritorijā;

2.5.   apzīmējumu definīcijas TL un Autotransporta apbūves teritorijās atbilstoši izmaiņām grafiskajā daļā.

 

Ar minēto lēmumu noteikts termiņš 4 (četras) nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Publiskā apspriešanai no 2013.gada 16.oktobra līdz 13.novembrim*,

 

kuru laikā iedzīvotājiem un institūcijām tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar grozījumu redakciju un sniegt priekšlikumus.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 24. oktobrī Daugmales multifunkcionālā centra zālē no plkst. 18.00.-20.00

centra adrese: „Skola”, Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads.

 

 

Daugmales pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam ar 2009.gada  un 2013.gada grozījumi:

 

Paskaidrojuma raksts,  Grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskās daļas karte - Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ar aizsargjoslām

Pārskats par grozījumu izstrādi

Ar spēkā esošajiem Ķekavas novada teritorijas plānojumiem varat iepazīties šeit

 

Priekšlikumus un ieteikumus publiskās apspriešanas laikā rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.Priekšlikumi, kuri iesniegti pēc norādīta laika, var tikt atstāti bez izskatīšanas.

Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis, tālr. 67936031 un teritorijas plānotāja Ilona Vaivode, tālr. 67936019, e-pasts: ilona.vaivode@kekava.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

11.10.2013.

 

  Drukāt