Kursi izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem

 

Programmas mērķis: Pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku prasmes un papildināt zināšanas skolas reputācijas veidošanā un noturēšanā, kā arī šīs reputācijas izmantošanā skolas mērķu sasniegšanā.
Programmas īsa anotācija: Kursa dalībnieki apgūs iemaņas skolas reputācijas un prestiža izstrādē, veidošanā un noturēšanā. Iegūtās zināšanas ļaus paaugstināt skolas konkurētspēju, kā arī iegūt papildus mehānismus gan skolēnu, gan darbinieku motivācijai.
Programmas mērķauditorijas pedagoģisko vajadzību pamatojums: paaugstinot skolas reputāciju un prestižu tiek papildus motivēti skolotāji un skolnieki pildīt savus pienākumus ar lielāku atdevi un pašmotivāciju.
 
Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):
·     Papildinātas zināšanas un izpratne par reputācijas jēdzienu;
·     Iegūtas praktiskas iemaņas esošās reputācijas noteikšanā;
·     Apgūtas teorētiskas un praktiskas pamatiemaņas reputācijas veidošanā;
·     Apgūtas teorētiskas un praktiskās iemaņas skolas reputācijas noturēšanā un aizsargāšanā;
·     Apgūtas papildus iemaņas darbinieku un skolēnu motivēšanā.
 
Sagatavoja A.Āre
  Drukāt