Ķekavas novads plāno bērnudārza būvniecību Titurgā un bērnudārza piebūvi Ķekavā

Ķekavas novadā, pateicoties augošiem dzimstības un iedzīvotāju skaita radītājiem, viens no prioritārajiem darbiem  ir risināt jautājumu, kā nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos.


Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot esošās situācijas rādītājus un nākotnes prognozes, saredz nepieciešamību realizēt divus prioritārus pirmsskolas izglītības investīciju projektus – piebūves pie bērnudārza “Ieviņa” Ķekavā un jauna bērnudārza būvniecību Titurgā, Baložu pilsētā.


Abi šie jaunie izglītības investīciju projekti iekļauti Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskajā rīcības plānā 2018.-2021. gadam, kā arī ir Ministru kabinets (MK) šos abus projektus ir atbalstījis, ļaujot pašvaldībai pretendēt uz valsts aizdevuma saņemšanu. (Jāatzīmē, ka šobrīd valsts kredītu izsniedz pašvaldībām  tikai projektiem ar ES līdzfinansējumu).


Ministru kabinets 2. jūnijā izskatīja jautājumu "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums", atbalstot valstī kopumā tikai 7  projektus – no kuriem pa diviem projektiem atbalstīti Ķekavas novadam un Rīgai, bet pa vienam projektam – Jelgavai, Mārupei un Jūrmalai. Visi projekti aptver Rīgu un Pierīgu, jo, ņemot vērā iedzīvotāju un bērnu skaita pieaugumu, šajās pašvaldībās ir ļoti aktuāla problēma nodrošināt visiem bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos. 


Ķekavas novadā, īstenojot  šos projektus, pašvaldības bērnudārzos varētu uzņemt papildus vēl 400 bērnus, tādējādi vairāk kā uz pusi mazinot esošo bērnu rindu uz bērnudārziem.  Atbilstoši iecerei piebūve pie pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” Ķekavā  būtu paredzēta 144 vietām, bet jauns moduļu tipa bērnudārzs Titurgā - 256 vietām.


Tāpēc, lai realizētu šo ieceri, pašvaldība izsludināja atklātu konkursu uz bērnudārza piebūves projektēšanu un būvdarbiem, kā arī jauna bērnudārza Titurgā būvprojekta izstrādi, lai aplēstu būvniecībai nepieciešamo finansējumu. Pēc tam abus pirmsskolas izglītības investīciju projektu pieteikumus pašvaldība iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai pretendētu uz iespēju saņemt aizņēmumu no Valsts kases.  


Attiecībā uz šo abu Ķekavas novada projektu finansējumu pašvaldība aplēsusi, ka jauna bērnudārza būvniecības potenciālās izmaksas būtu apmēram  6,1 milj. eiro (kredīts – 3,1 milj. eiro, pašvaldības finansējums – 3 milj. eiro), bet piebūves būvniecība – 1,6 milj. eiro (kredīts – 1,2 milj. eiro, pašvaldības finansējums – 0,4 milj. eiro).


Par finansējuma piešķiršanu jauna bērnudārza un piebūves projektēšanas darbiem tiks lemts jūnijā, veicot grozījumus Ķekavas novada pašvaldības 2020.gada budžetā. Paralēli tam tiks iesniegti pieteikumi valsts kredīta saņemšanai. Katra projekta būvniecības process, iespējams, varētu tikt uzsākts atšķirīgos termiņos, ņemot vērā projektu lielo izmaksu apjomu (it sevišķi Titurgas gadījumā), pašvaldības budžeta iespējas un pieejamo valsts atbalstu. 

Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskajā rīcības plānā veiktā datu izpēte, liecina, ka, ņemot vērā deklarēto pirmsskolas vecuma (līdz sešiem gadiem) bērnu skaitu novadā, kas šobrīd ir vairāk kā 2540 bērni, un esošo izglītības iestāžu kapacitāti,  vieta nav nodrošināta vairāk kā 700 bērniem. Lai nodrošinātu visiem bērniem pirmsskolas izglītību pašvaldības bērnudārzos, Ķekavas novadā būtu nepieciešams radīt papildus 700 vietas.


Ar augstākminētajiem  diviem pirmsskolas izglītības infrastruktūras projektiem tiktu nosegta Baložu pilsētas un Ķekavas teritorija, savukārt Rāmavas, Katlakalna un Valdlauču apkaimē šo jautājumu plānots risināt, uzbūvējot Katlakalnā jaunu skolu ar pirmsskolas grupām. 


Šobrīd Ķekavas novadā  ir četri pašvaldības bērnudārzi, divas pirmsskolas grupas pie Baložu vidusskolas un piecas - pie Daugmales pamatskolas, kopumā nodrošinot vietas 1350 bērniem.


Tāpat pašvaldība apmaksā vietas privātajos bērnudārzos gandrīz 270 bērniem, kā arī, pamatojoties uz deleģēšanas līgumiem starp pašvaldību un privātajiem bērnudārziem, – vēl gandrīz 110 bērniem. Bet  Ķekavas novada “aukļu dienesta” pakalpojumus ik gadu izmanto vairāk kā 300 bērni.


Deklarēto iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā 2020. gada sākumā bija 25 087 iedzīvotāji. Salīdzinājumā ar 2018. gada jūniju, deklarēto iedzīvotāju skaits pieauga par 4 % jeb 963 iedzīvotājiem, no kuriem 67 % dzīvo Ķekavas pagastā, 28 % Baložu pilsētā un 5 % Daugmales pagastā. No kopējā iedzīvotāju skaita 26 %  veido bērni vecumā līdz 18 gadiem.


Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novada izglītības iestādēs. Šobrīd Ķekavas novada skolās mācās 2395 bērni, un šis skaits deviņu gadu griezumā pieaudzis vairāk kā par 70%.

 

Administratīvā pārvalde
04.06.2020.

 

 

  Drukāt