Pļavniekkalna sākumskola saņem akreditāciju līdz 2025.gadam

Jūnijā saņemts apstiprinājums, ka Pļavniekkalna sākumskola un tajā īstenotās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma un pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) humanitārā un sociālā virziena programma ir akreditētas uz maksimālo  termiņu – sešiem gadiem, t.i., līdz 2025. gada jūnija mēnesim.


2019. gada maija otrajā pusē Pļavniekkalna sākumskolā notika akreditācija. Eksperti jau iepriekš bija iepazinušies ar skolas pašvērtējumu, iekšējiem dokumentiem un datu bāzēs pieejamo informāciju, kā arī veikuši skolotāju, vecāku un skolēnu aptauju.


Ar pilnu ekspertu komisijas ziņojuma tekstu var iepazīties skolas tīmekļa vietnē www.plavniekkalnaskola.lv.
 

Komisijas vērtējumā kā skolas stiprās puses atzītas:

  • izglītojamo pozitīvās uzvedības sekmēšana un veiksmīgs audzināšanas darbs, kas nodrošina kārtību stundās un izglītības iestādē kopumā;
  • izglītojamo vecāku pozitīvais vērtējums par izglītības iestādi un pedagogu darbu;
  • izglītības iestādē izveidotās uz pozitīvo sadarbību balstītas attiecības starp izglītojamajiem, vecākiem un pedagogiem.

 
Kā labās prakses piemērs akreditācijas procesā izcelts izglītības iestādes audzēkņu vecāku aktīvā līdzdalība mācību procesā un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.
 

Lai pilnveidotu turpmāko skolas darbību, darba procesā tiks ieviestas ekspertu rekomendācijas.
 

Paldies vecākiem, pedagogiem un skolēniem!

 

Pļavniekkalna sākumskolas direktore Agita Baltmane

20.06.2019.

  Drukāt