Jaunā mācību pieeja PII "Avotiņš"

Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē “Avotiņš” noslēdzas projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā Skola 2030” aprobācija, realizējot izvirzīto mērķi un caurvijas “Sadarbība, jaunrade un uzņēmējspēja”.


Kā ir organizēta pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” ikdiena? Bērnam katru rītu ierodoties pirmsskolā, ir iespēja visas dienas garumā darboties tādā vidē, kurā pedagoga mērķtiecīgi veidotās aktivitātes rosina interesi, vēlmi darboties, pilnveido prasmes un iemaņas. Ikdienas nodarbībās un aktivitātēs bērns ne tikai sporto un muzicē tam paredzētajās telpās, bet reizi nedēļā arī sporta skolotājs, mūzikas skolotājs, angļu valodas skolotājs, logopēds un speciālais pedagogs vada organizētas aktivitātes grupas vidē.


Šajā mācību gadā izglītības iestādes projekta mērķis ir veicināt stāstītprasmi caur pasakām un stāstiem. Bērni, klausoties pasakas, analizējot tēlus un viņu darbību, iepazīst vērtības - draudzību, izpalīdzību, godīgumu, atbildību u.c. – un veido vērtībās balstītus ieradumus. Bērni pierod brīvi izteikt savu viedokli un vingrinās veidot savu stāstījumu.


Ikviens pedagogs nodrošina mērķtiecīgi un jēgpilni plānotas aktivitātes, lai bērniem būtu interesanti apgūt zināšanas, jo bērni mācās un darbojas ar prieku. Mācību saturā akcentējot iestādes izvēlēto caurviju prasmi, tas tiek īstenots organizētās  rotaļnodarbībās un brīvās rotaļnodarbībās visas dienas garumā saskaņā ar bērna vajadzībām, interesēm un pedagogu kopīgi izvirzītajiem mērķiem. Izglītības process tiek organizēts tā, lai katrs bērns to spētu apgūt atbilstoši savām individuālajām spējām sadarbībā ar atbalsta personāla komandu.


Ik gadu arvien vairāk palielinās to bērnu skaits, kuriem ir valodas traucējumi, tādēļ nepieciešams jau agrīni pievērst uzmanību valodas attīstībai. Iestādes inovācija - logopēds vai speciālais pedagogs reizi nedēļā vada organizētu un  intensīvu rotaļaktivitāti katrā grupā sadarbībā ar grupas pedagogiem. Svarīgi, lai bērniem tiktu veicināta fonemātiskās dzirdes un artikulācijas aparāta attīstība, skaņu izruna un diferencēšana, pirkstu sīkā motorika. Pedagogiem ir iespēja, vērojot speciālistu darbu savā grupā, praktiski apgūt metodes, kā to visveiksmīgāk izdarīt. Aktivitātēs tiek izvirzīti skaidri mācīšanās mērķi un sasniedzamie rezultāti, daudzveidīgi uzdevumi, kā arī izvēles iespējas. Iemācītās prasmes noder arī citās mācību jomās.


Ar skolotāja atbalstu mācīsim bērnus rītdienai, lai viņi spētu izrādīt pašiniciatīvu un patstāvīgi vadīt savu mācīšanos!

 

Guna Kalniņa

PII “Avotiņš” logopēds-speciālais pedagogs

02.05.2019.

 

 

  Drukāt