Skatuves runas konkurss-veltīts Fricim Bārdam

 

Apstiprinu:
Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja
 
________________A. Grigale
2009. gada 25.novembrī
 
Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam
NOLIKUMS
 
1.MĒRĶIS:
1.1.Kopt latviešu valodas runas kultūru.
1.2.Padziļināt skolēnu, audzēkņu un pedagogu zināšanas runas mākslā.
1.3.Iedrošināt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā latviešu valodā.
1.4.Profesionāli vērtēt skolēnu un audzēkņu skatuves runas iemaņas.
2.ORGANIZATORI:
      2.1.Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļa.
3.DALĪBNIEKI:
3.1.Konkursā piedalās Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi ar            individuālajiem priekšnesumiem.
3.2.Konkurss notiek 7 vecuma grupās:
3.2.1. 5.-6.gadīgie bērni no Ķekavas novada pašvaldības  PII;
3.2.2. 1.-2. klašu grupa;
3.2.3. 3.-4. klašu grupa;
3.2.4. 5.-7. klašu grupa;
3.2.5. 8.-9. klašu grupa;
3.2.6. 10.-12. klašu grupa;
3.2.7. jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, kas nemācās Ķekavas novada izglītības iestādēs.
3.3. Dalībnieku skaits:
3.3.1. no katras izglītības iestādes ne vairāk kā 7 dalībnieki.
3.3.2. jaunieši, vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem- 10 dalībnieki, ievērojot pieteikšanās secību.
4.VIETA UN LAIKS:
Konkurss notiek 2 kārtās:
4.1. 1.kārta - konkurss izglītības iestādēs līdz 2010.gada 24.janvārim
4.1. 2.kārta – novada konkurss notiek 2010. gada 28. janvārī plkst. 12.00 Doles Tautas    namā.
5. KONKURA NORISE:
5.1.Konkursa dalībnieks runā vienu prozas vai dzejas darbu pēc izvēles.
5.2.Katra atsevišķā literārā darba priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) minūtes.
6.VĒRTĒŠANA:
6.1.Konkursu vērtē organizatoru izveidota žūrija.
6.2.Vērtēšanas kritēriji:
6.2.1.Repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte);
6.2.2.Domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums);
6.2.3.Skaidra dikcija un artikulācija;
6.2.4. Kontakts ar klausītāju;
6.2.5. Priekšnesumā nelietot attēlojojošus ilustratīvus žestus;
6.2.6. Spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast).
7. PIETEIKUMI:
 7.1. Dalībnieku pieteikšanās konkursam līdz 2010. gada 25. janvārim nosūtot pieteikuma anketu  pa e-pastu linda.zake@kekava.lv
 
 
8. APBALVOŠANA:
7.1.Katrā vecuma grupā dalībnieki saņem pateicības rakstu, par 1., 2., 3. vietu - balvas.
 
Linda Zaķe
67847169, 26459609
 
 
 
PIETEIKUMA ANKETA
 
Skatuves runas konkurss - veltīts Fricim Bārdam
 
iesūtīt līdz 2010.gada 25.janvārim
e-pasts: linda.zake@kekava.lv
 
 
 

N.p.k.
Dalībnieka pilns vārds,
uzvārds
Klase/ vecuma grupa
Izglītības iestāde
Pedagoga pilns vārds,
uzvārds un kontakttālrunis
Prozas darba autora pilns vārds
un uzvārds un darba nosaukums
Dzejas darba autora pilns vārds, uzvārds
un darba nosaukums
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontaktpersona _______________________              
(vārds, uzvārds)                                
 
                            
___________________
 (datums)
 
 
 

 

  Drukāt