Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 2.§ 1. “Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-1/2016 „Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”” (protokols Nr. 15.) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2016 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti „Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Rīgas iela 107, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, kadastra numurs 8070 008 0556, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 (35.kabinetā, tālr. 67936031), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Apmeklētāju pieņemšanas laiki- pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00.

www.geolatvija.lv.

 

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107"  paskaidrojuma raksts

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107"  grafiskā daļa

Lokālplānojuma "Rīgas iela 107" 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Telpiskās plānošanas daļa
25.04.2016.

  Drukāt