Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā

 Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 23.jūlija lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-4/2015 „Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas”  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031” (protokols Nr.17) apstiprināti saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-4/2015„Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031”.

 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, un grafiskā daļa.

 

Lēmums 

 

Funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns

 

Paskaidrojuma raksts

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
04.08.2015.

  Drukāt