Paziņojums par lokālplānojuma „Mazā Saules iela 3 ” apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 19.jūnija Ķekavas novada Domes lēmumu nr.2.§1. „Par saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-2/2014 „Lokālplānojums „Mazā Saules iela 3”, kadastra numurs 8070 008 3069, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” apstiprināšanu” (protokols Nr. 17)  ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3, Ķekavas novada Ķekavas pagasta Odukalna ciemā.

 

Ar lokālplānojumu tiek veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā nekustamajā īpašumā Mazā Saules iela 3 (kadastra numurs  8070 008 3069) Odukalnā. Plānotā (atļautā) izmantošana noteikta - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz1).

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

 

Lokālplānojums PDF formātā pieejami šeit

 

Ķekavas novada pašvaldība

18.07.2013.

 

  Drukāt