Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” Ķekavas pagastā papildinātās redakcijas publisko apspriešanu

Ar Ķekavas novada domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.2.§2. „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031 redakcijas pilnveidošanu un  nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.7) uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” papildinātās redakcijas publiskā apspriešana.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes vienībai 9.02. ha platībā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam noteikto  teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) uz funkcionālajām  zonām - Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) lai transformētu daļēji izstrādātas smilts atradnes par dīķiem un veiktu ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” 2015. gada 13. maija līdz 2015. gada 3. jūnijam.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2015. gada 21.maijā Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā 24.kabinetā plkst. 18.00, adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem un spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Ķekavas novada pašvaldībā.

 

Lokālplānojuma papildinātās redakcijas materiāli:

 

Lēmums par lokālplānojuma "Remas" papildinātās redakcijas publisko apspriešanu

Lokālplānojauma "Remas" paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Lokālplānojauma "Remas" funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns

Lokālplānojuma "Remas" pārskats

 

Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma redakciju trīs nedēļu laikā līdz 2015.gada 3. jūnijam rakstveidā iesniegt vai nosūtīt pa pastu adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 35.kab. – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Kontaktpersona: Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte, tālr. 67847161, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv.

 

Telpiskās plānošanas daļa

30.04.2015.

 

 

  Drukāt