Paziņojums par lokālplānojuma „Remas” publisko apspriešanu

Ar Ķekavas novada domes 2014. gada 11. decembra lēmumu Nr.2.§3. „Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80700120031 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.29) uzsākta lokālplānojuma nekustamajam īpašumam „Remas” redakcijas publiskā apspriešana.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – mainīt zemes vienībai 9,02 ha platībā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu 2009.-2021.gadam noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) uz funkcionālajām zonām - Lauksaimniecības teritorija (L), Ūdeņu teritorija (Ū) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR) lai transformētu daļēji izstrādātas smilts atradnes par dīķiem un veiktu ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” - no 2015. gada 8. janvāra līdz 2015. gada 5. februārim.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2015. gada 29. janvārī Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā 24. kabinetā plkst. 18.00, adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Lokālplānojuma redakcijas materiāli 

 

Lēmums par lokālplānojuma "Remas" publisko apspriešanu

Lokālplānojuma "Remas" paskaidrojuma raksts un apbūves noteikumi

Lokālplānojuma "Remas" funkcionālo zonu un apgrūtinājumu plāns

Lokālplānojuma "Remas" pārskats

 

Priekšlikumus un ieteikumus par lokālplānojuma redakciju četru nedēļu laikā līdz 2015.gada 5.februārim rakstveidā iesniegt vai nosūtīt pa pastu adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 35.kab. – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Priekšlikumi, kuri iesniegti pēc norādītā laika, var tikt atstāti bez izskatīšanas. Kontaktpersona: Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte, tālr. 67847161, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

01.01.2015.

  Drukāt