Paziņojums par lokāplānojuma Mazā saules iela 3 redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014.gada 6.marta lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma  Mazā saules iela 3 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma Mazā Saules iela 3 redakcija.

 

Publiskās apspriešanas laiks noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves funkcionālo zonējumu.

 

Publiskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2014. gada 14. aprīlī, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35.kabinetā plkst. 17.30.

 

Atsauksmes par lokālplānojuma redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, Tālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

 

Ar lokālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties zemāk:

Lokālplānojums Mazā Saules iela 3 (1. daļa)

Lokālplānojums Mazā Saules iela 3 (2. daļa)

 

Ķekavas novada pašvaldība

25.03.2014.

  Drukāt