Informācija par lokālplānojuma „Erceni” redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

 

 

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ir izstrādāta lokālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Erceni”, Ķekavas novadā, Valdlauču ciemā.

 

Minēto lokālplānojuma  redakciju paredzēts nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ar Ķekavas novada domes 2013.gada 10.oktobra sēdes lēmumu.

 

Lokālplānojumā saskaņā ar darba uzdevumu tiek veikta plānotās (atļautās) izmantošanas maiņa no Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju JRD.

 

Publiskā apspriešana plānota četras nedēļas no publikācijas brīža Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, orientējoši no 2013.gada 16.oktobra līdz 13. Novembrim. Publiskās apspriešanas laikā tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar lokālplānojuma redakciju un iesniegt atsauksmes.

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2013. gada 24. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 35.kabinetā plkst. 18.00.

 

Atsauksmes par lokālplānojuma redakciju rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā – pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis, kontakttālrunis 67847161, 29822574, e-pasts andris.lacis@kekava.lv.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv .


Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus skatīt šeit

Lokālplānojuma plānotā satiksmes infrastruktūra

Paskaidrojuma rakstu skatīt šeit

Lokālplānojuma funkcionālā zonējuma plānu skatīt šeit

Teritorijas pašreizējā izmantošana

 

Ķekavas novada pašvaldība

11.10.2013.

 

  Drukāt