Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2020.gada 14.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.13. “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Lokālplānojuma mērķis ir mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu no Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas parku un rekreācijas apakšzonējuma (ZA1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM), Jauktas centra apbūves (JC), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks: no 2020.gada 10.jūnija līdz 8.jūlijam*.

 

Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā “Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 25.jūnijā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā (97. darba vieta, sēžu zāle Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā).

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (52. darba vieta, tālr. 29822574 (Andris Lācis)). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

*Lokālplānojuma publiskās apspriešanas norises laikā iespējamas izmaiņas atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktajam un likumam “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”, ja valsts teritorijā ārkārtējā situācija tiks pagarināta pēc 2020.gada 9.jūnija. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties šeit:

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

     1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

     2.lapa – Teritorijas funkcionālais zonējums

     3.lapa – Plānotie inženiertīkli

     4.lapa – Transporta infrastruktūra

     5.lapa – Sarkano līniju grozījumi

     6.lapa – Zemes ierīcības projekta priekšlikums

     7.lapa – Mežmalas ielas šķērsprofili

     8.lapa – Sūnu ielas un plānotās ielas šķērsprofili

     9.lapa – Apiņu un Mežmalas ielu šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

Ziņojums par lokālplānojuma izstrādi

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

26.05.2020.

  Drukāt