Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§1.p. (protokols Nr.4) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, Baložos, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dzelzs iela 32, kadastra numurs 8007  003 4205.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DZM, Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas JD, Atklāto telpu izbūves teritorijas ZA Apstādījumu teritorijas, Līnijbūvju izbūves teritorijas L.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Publiskās apbūves teritorijas (P) funkcionālo zonējumu, Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) funkcionālo zonējumu, Rūpniecības apbūves teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, kā arī apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

20.03.2017.

 

  Drukāt