Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijas plānojumu grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.2.§4. (protokols Nr.33) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai”

 

Ar lokālplānojumu paredzēts:

1. nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības uzsākšanai, noteikt dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli saistīto objektu izbūvei nepieciešamās teritorijas un izstrādāt nosacījumus šo teritoriju izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica infrastruktūru Ķekavas novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā;

2. salāgot funkcionālās zonas ar dzelzceļa infrastruktūras līniju Rail Baltica trasi skartajām zemes vienībām un ar to saistītajiem teritoriju izmantošanas risinājumiem. atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi;

3. nodrošināt priekšnoteikumus Ķekavas novada pašvaldības izvirzīto prasību izpildei.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Iveta Zālīte.

 

Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Kontakttālr. 67847161

 

Informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa

22.12.2016 

  Drukāt