Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Brekši”

Ķekavas novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Brekši”, Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis – teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas un apbūves ierobežojumu daļēja maiņa.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

 

 

Papildus informācija - pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
09.05.2016.

  Drukāt