Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr.2.§1. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”  (protokols Nr. 23) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Remas” (kadastra numurs 8070 012 0030) zemes vienībai 9.02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam ar 2012.gada un 2013.gada grozījumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031 teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), ko ar lokālplānojumu plānots mainīt, nosakot  funkcionālo zonu – Lauksaimniecības teritorija (L) pamatojot neizstrādātas smilts atradnes transformāciju par dīķiem un ēku būvniecību saimniecības uzturēšanai.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.     

   

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr.: 67847161 un e-pasts: novads@kekava.lv.

 

 

Domes lēmums un darba uzdevums

 

 

Ķekavas novada pašvaldība

31.10.2013.

  Drukāt