Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021.gada 8.decembra lēmumu Nr.39. “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21/2021), uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks”, kadastra numurs 8056 002 1001, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Meži ciemos, Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas, Publisko ūdeņu teritorijas un Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas, kā arī Rajona nozīmes ainaviski izteiksmīga teritorija, 10% applūduma riska teritorija un Publiskās pieejas punkts ūdensobjektam (PP).

 

Ar lokālplānojumu plānots :

  1. Meži ciemos: daļēja maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” iesniegumā norādītajā teritorijā;
  2. Mežu un purvu teritorijas: maiņa uz funkcionālo zonējumu “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” ar apakšzonējumu;
  3. Publiskās pieejas punkta ūdensobjektam (PP) paredzēt piekļuvi – nosakot sarkanās līnijas 19 m platumā, kā arī šajā joslā mainot plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu “Transporta infrastruktūras teritorija (TR)”;
  4. Piekļuvei pie funkcionālā zonējuma “Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas” – izveidot ielu sarkanajās līnijās.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

21.12.2021.

  Drukāt