Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu trīspadsmit nekustamajiem īpašumiem Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2019.gada 22.augusta lēmumu Nr.13 (protokols Nr.17) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos “Elko”, kadastra numurs 8070 003 0041, “Saulespuķes”, kadastra numurs 8070 003 0186, “Spārni”, kadastra numurs 8070 003 0188, “Zirnīši”, kadastra numurs 8070 003 0193, “Rosmes”, kadastra numurs 8070 003 0194, “Jaunstūri”, kadastra numurs 8070 003 0211, “Jaunkrastiņi”, kadastra numurs 8070 003 0212, “Odziņas”, kadastra numurs 8070 003 0374, “Jaunkolbergi”, kadastra numurs 8070 003 0416, “Cibiņas”, kadastra numurs 8070 003 0477, Mežmalas iela 4, kadastra numurs 8070 003 0129, Mežmalas iela 4A, kadastra numurs 8070 003 0581, Mežmalas iela 12, kadastra numurs 8070 003 0046, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijas daļai Krustkalnu ciemā.

 

Saskaņā ar spēkā esošo Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu Nekustamo īpašumu, plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves DzM apakšzonējums DzM1, Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z apakšzonējums Parku un rekreācijas teritorija ZA1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu uz funkcionālo zonējumu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), Rūpniecības apbūves teritorijas (R), Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde

29.08.2019.

 

  Drukāt