Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. (protokols Nr.22) „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam, izstrādes uzsākšanu dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga”, Baložos, Ķekavas novadā, teritorijas daļai un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta lokālplānojuma izstrāde daļai dārzkopības kooperatīva.

 

Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, dārzkopības kooperatīvās sabiedrības „Titurga” teritorijā plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums (DzM3) un Līnijbūvju teritorija (L).

 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR).

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

 

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

 

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 


Telpiskās plānošanas daļa

07.11.2017.

  Drukāt