Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā iestāde valsts reģionālās politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas koordinācijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pārrauga plānošanas reģionu darbību.

 

Reģionālā attīstība ir labvēlīgas pārmaiņas sociālajā un ekonomiskajā situācijā visā valsts teritorijā vai atsevišķās tās daļās.

 

Reģionālā politika ir valdības nostādnes un mērķtiecīga rīcība reģionālās attīstības veicināšanai, koordinējot nozaru attīstību atbilstoši atsevišķu valsts teritorijas daļu attīstības prioritātēm un sniedzot tiešu atbalstu atsevišķu valsts teritorijas daļu attīstībai.

 

Reģionālās attīstības plānošanas, vadības, finansēšanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā ievēro šādus pamatprincipus

 

Valsts atbalsta instrumenti

 

Reģionālās attīstības uzraudzība un novērtēšana

 

Plānošanas reģioni

 

Nacionālā reģionālās attīstības padome

 

Reģionālās attīstības trīspusējās sadarbības apakšpadome

 

Pilsētu attīstības jautājumi

 

Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei

 

Attīstības plānošanas dokumenti

 

Normatīvie akti

 

Pārskati par reģionu attīstību Latvijā

 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam

 

Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. gadam (latviski, angliski)

 

 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam

 

Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcija

 

Rīcības programma komunālo notekūdeņu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeņu piesārņojuma samazināšanai

 

Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kavalitātes nodrošināšanai

 

Rīcības programma prioritāro zivju ūdeņu un peldūdeņu piesārņojuma samazināšanai un kavalitātes nodrošināšanai

 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013. -2020.gadam” apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 100 "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam" (prot.Nr.11 35.§)

 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskats ir pieejams šeit

 

Vides izglītības pārskats

 

Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,

www.varam.gov.lv

  Drukāt