Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles 


Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 2.decembrī plkst. 09.00, Ķekavas novada pašvaldības Mazajā zālē (96. darba vieta), Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, rīko pašvaldības zemes gabala “Jaundomas”, Dzintaros, kadastra apzīmējums 8056 001 0248, daļas 1.8880 ha platībā, nomas tiesību pirmreizēju, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 


Izsoles lēmums un noteikumi 


Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (nomas tiesības nosacītā gada maksa) ir 85 euro (astoņdesmit pieci euro) par 1 (vienu) ha bez PVN. Izsoles kāpuma solis 10 euro (desmit euro) par 1 ha bez PVN. 


Papildus nomas maksai izsolē uzvarējušajam nomas tiesību pretendentam būs jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par iznomāto zemes gabalu. 


Zemes gabala iespējamais izmantošanas veids – lauksaimnieciskā darbība. 


Nomas objekta līguma termiņš – 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas. 


Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800. 


Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot nomas objekta apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 17.darba vietā. Tālrunis uzziņām 25450078. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 29.novembris  plkst. 12:00

  Pašvaldības kustamās mantas izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt