Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles  

Ķekavas novada pašvaldība 2019. gada 2. jūlijā plkst. 09.00 Mazajā zālē (26.kabinets), Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā,  rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 7, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra apzīmējums 8007 002 1311, daļas 50 m2 platībā, nomas tiesības pirmreizēju, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
 

Izsoles noteikumi
 

Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (nomas tiesības nosacītā gada maksa) ir 2 euro (divi euro) par 1 (vienu) m2 bez PVN. Izsoles kāpuma solis 0,20 euro (nulle euro un divdesmit euro centi) par 1 m2 bez PVN.
 

Zemes gabala nomas tiesību mērķis – ar ūdens aktivitātēm saistīta inventāra nomas punkta izveide. Izsoles uzvarētājam, 30 darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas, jānodrošina nomas punkta darbības uzsākšana.
 

Nomas līguma termiņš – 7 gadi.
 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
 

Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot izsoles objekta apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, 15.darba vietā. Tālrunis uzziņām 67847151. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019. gada 28. jūnijs līdz plkst. 14.00.

 


 

Pašvaldības kustamās mantas izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt