Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles

]Ķekavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Ozolu iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 002 0297), kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 002 0297, platība 0,0610 ha.

Sākumcena – 7100 eiro, solis - 100 eiro, nodrošinājuma maksa – 710,00 eiro. Samaksa par pirkumu – 14 dienu laikā no Paziņojuma par pirkuma summu saņemšanas dienas. Izsole sākas 23.08.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 22.09.2021. plkst.13.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 23.08.2021. plkst.13.00 līdz 12.09.2021. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.
 
Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Ķekavas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv. Par nekustamo īpašumu zvanīt pa tālr. 22026854

 

 Kapitālsabiedrību kustamās mantas izsole
 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par kustamās mantas atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:


Transportlīdzeklis JCB FASTRAC 155-65, reģistrācijas numurs: T9014LR (nosacītā cena 5300 eiro, nodrošinājums 530 eiro, izsoles solis 100 eiro, izsole notiks 2021.gada 28.maijā plkst. 14:30).


Nolikums un 2., 3. un 4.pielikums


1.pielikums
 


Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.


Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “Transportlīdzekļa JCB FASTRAC 155-65 izsoles nodrošinājums".


Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas.

 


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt