Pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles 

 


Ķekavas novada pašvaldība 2019.gada 2.decembrī plkst. 09.00, Ķekavas novada pašvaldības Mazajā zālē (96. darba vieta), Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, rīko pašvaldības zemes gabala “Jaundomas”, Dzintaros, kadastra apzīmējums 8056 001 0248, daļas 1.8880 ha platībā, nomas tiesību pirmreizēju, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 


Izsoles lēmums un noteikumi 


Izsoles nosacītā cena jeb sākumcena (nomas tiesības nosacītā gada maksa) ir 85 euro (astoņdesmit pieci euro) par 1 (vienu) ha bez PVN. Izsoles kāpuma solis 10 euro (desmit euro) par 1 ha bez PVN. 


Papildus nomas maksai izsolē uzvarējušajam nomas tiesību pretendentam būs jāveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par iznomāto zemes gabalu. 


Zemes gabala iespējamais izmantošanas veids – lauksaimnieciskā darbība. 


Nomas objekta līguma termiņš – 10 gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas. 


Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda EUR 50 apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS “SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800. 


Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot nomas objekta apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, 17.darba vietā. Tālrunis uzziņām 25450078. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2019.gada 29.novembris  plkst. 12:00

 

  Pašvaldības kustamās mantas izsole

 

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par šādu kustamu mantu atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli:
 

Automašīna Subaru Legacy, reģistrācijas numurs: RO 2576 (nosacītā cena 5700 eiro, nodrošinājums 570 eiro, izsole notiks 2019. gada 27. decembrī plkst. 10.00).


Transportlīdzeklis Mercedes-Benz 1314, reģistrācijas numurs: EF 399 (nosacītā cena 1800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsole notiks 2019. gada 27. decembrī plkst. 10.15).


Traktora piekabe 2PTS-6, reģistrācijas numurs P975LZ (nosacītā cena 310 eiro, nodrošinājums 31 eiro, izsole notiks 2019.gada 27.decembrī plkst. 10.30).


Rotora birste FLIEGL KEHPRO240010 ar papildaprīkojumu (sānu birsti) (nosacītā cena 1 800 eiro, nodrošinājums 180 eiro, izsole notiks 2019.gada 27.decembrī plkst. 10.45).


Mini iekrāvēja rakšanas iekārta MARA 500S (nosacītā cena 800 eiro, nodrošinājums 80 eiro, izsole notiks 2019. gada 27. decembrī plkst. 11.00).


Sniega lāpsta SNOWSTAR AL3200 (nosacītā cena 1 900 eiro, nodrošinājums 190 eiro, izsole notiks 2019. gada 27.decembrī plkst. 11.15).


Visas izsoles notiks SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās (Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123), kur arī ir iespējams apskatīt izsolāmās mantas, iepriekš zvanot pa tālruni  26536252.


Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties interneta mājas lapā kssc.kekava.lv vai saņemt elektroniski vai personīgi pie SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”.


Pieteikumus līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.


Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi “kustamās mantas (nosaukt attiecīgo kustamo mantu) izsoles nodrošinājums".


Samaksa par nosolīto kustamo mantu veicama eiro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 


 

Kapitāla daļu izsole

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!


 

  Nomas izsoles paziņojumi

* Šobrīd aktuālu piedāvājumu nav!

 

 

  Drukāt