Ķekavā taps labiekārtots dienas aprūpes centrs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta

Realizējot projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” (proj. Nr. 9.3.1.1/19/I/025), uzsākti būvniecības darbi.


Īstenojot projektā plānoto infrastruktūras pilnveidi, tiks radīti priekšnosacījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.Projekta ietvaros ir uzsākti ēkas Gaismas ielā 19 k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi.  Tiek izveidots un labiekārtots:

  • dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām  ar GRT;
  • izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo  ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

 

Atjaunošanas darbus veic SIA “VBLC”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BŪVREM”.
 

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"” ietvaros.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
16.09.2021.

 

 

 

 

  Drukāt