Būvniecības apjomi Ķekavas novadā turpinājuši augt arī 2020.gadā

Ķekavas novada Būvvaldē 2020.gadā audzis saņemto būvprojektu skaits - aktīvi turpinājusies gan privātmāju celtniecība, gan inženiertīklu pārbūves projekti, kā arī iesniegts liels skaits Ķekavas novada pašvaldības būvniecības ieceru ar mērķi sakārtot teritorijas un uzlabot infrastruktūru novadā. Vairāk kā septiņas reizes ir pieaudzis Būvvaldes izdoto lēmumu skaits būvniecības ieceru izvērtēšanas ietvaros.

 

Ķekavas novada būvniecības apjomi turpina katru gadu stabili augt. Ķekavas novada Būvvaldē 2019.gadā saņemti 240 būvniecības iesniegumi, savukārt 2020.gadā to skaits ir būtiski pieaudzis un saņemti jau 365 būvniecības iesniegumi. Tāpat pieaugums ir redzama arī izsniegto būvatļauju skaitā –  izsniegtas 211 būvatļaujas. Pērn ierosinātas 83 administratīvās lietas par patvaļīgi veiktu būvniecību, kas ir par 20% vairāk kā 2019.gadā.


Vairāk kā septiņas reizes ir pieaudzis Būvvaldes izdoto lēmumu skaits būvniecības ieceru izvērtēšanas ietvaros - 2019.gadā izdoti 40 lēmumi par papildus informācijas pieprasīšanu un lēmuma izdošanas termiņa pagarināšanu, savukārt, 2020.gadā tie ir bijuši 295 lēmumi. Proti, ņemot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid 19 apstākļiem, kā arī BIS funkcionalitātes ieviešanas problēmjautājumus, būvniecības ieceru iesniedzējiem būvniecības administratīvā procesa ietvaros, saskaņā ar labas pārvaldības principu, tika sniegta iespēja precizēt būvniecības iecerē konstatētos trūkumus un tos novērst labvēlīga administratīvā lēmuma izdošanai un būvatļaujas saņemšanai. 


Ņemot vērā gan būvniecības apjoma pieaugumu, gan iedzīvotāju vēlmi sakārtot būvniecības procesu, vienlaikus pieņemti 414 lēmumi par izmaiņām būvatļaujā, aktivizējot arī pirms 2013.gada izdotās būvatļaujas, tādējādi veicot aktīvas darbības būvniecības procesa leģimitātes veicināšanai un objektu nodošanai ekspluatācijā.


Lielāko daļu no būvniecības ieceru apjoma veido privātmāju ieceres, kā arī aizvien aktuālāks ir jautājums par inženierbūvju, tīklu sakārtošanu. Īpaši aktīvi būvniecības ieceres 2020.gadā iesniegusi pati Ķekavas novada pašvaldība par sabiedrības vispārzināmiem objektiem Ķekavas novada teritorijas sakārtošanas un infrastruktūras uzlabošanas nolūkā. Pavisam pašvaldība 2020.gadā iesniegusi 62 būvniecības ieceres, kas ir vairāk kā vidēji piecas ieceres mēnesī.

 

 

Administratīvā pārvalde
18.01.2021.

  Drukāt