Ķekavas novada uzņēmēji, amatnieki un mājražotāji var izmantot novada grafisko zīmi

Novada uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem ir izveidota individuāla grafiskā zīme, kuru veido uzraksts “ĶEKAVAS NOVADS” un sauklis “RADĀM”. Šo grafisko zīmi,  iepriekš saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldību, var izmantot ikviens novada uzņēmējs, lai veidotu produkta vai pakalpojuma atpazīstamību un stiprinātu tā piederību novadam. 

Grafiskā zīme apliecina, ka produkta vai pakalpojuma izcelsmes vieta ir Ķekavas novads. Grafiskās zīmes mērķis ir popularizēt Ķekavas novadā radītos produktus un sniegtos pakalpojumus, kā arī veicināt to atpazīstamību. Grafisko zīmi var apskatīt te.


Būtiski, ka  uzņēmēji var lietot logo pēc Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas atļaujas saņemšanas. Šī kārtība ir noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos par Ķekavas novada simboliku.


Kā notiek grafiskās zīmes lietošanas atļaujas saņemšana?
 

  1.  Persona iesniedz  iesniegumu Ķekavas  novada pašvaldības  Centrālās administrācijas  Klientu  apkalpošanas  centros (ārkārtējās situācijas laikā iesniegumus ievietojot izvietotajās pastkastītēs)  vai  elektroniski (ja iesniegums parakstīts ar elektronisko parakstu), nosūtot uz Ķekavas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi novads@kekava.lv


Iesniegumā norāda:

  • iesniedzēja vārdu, uzvārdu (juridiskai  personai –nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu) adresi, kontaktinformāciju: tālruni, e-pasta adresi;
  • simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;
  • izstrādājuma nosaukumu, uz kura Simbolika tiks lietota;
  • ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.
  • noteikumu 10.punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs.


Ja radīsies nepieciešamība, Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.


Iesniegums par Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Ķekavas novada pašvaldībā.


Simboliku drīkst lietot Ķekavas novada dome, Ķekavas novada pašvaldības iestādes, struktūrvienības un Ķekavas novada pašvaldības kapitālsabiedrības. Citos gadījumos simbolikas, tostarp logotipa izmantošana, ir jāsaskaņo ar pašvaldību.
  

 

Administratīvā pārvalde
07.04.2020.

 

  Drukāt