Apstiprinātas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa jomā Ķekavas novadā

No 2019. gada 1. janvāra stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ķekavas novadā”, kas paredz virkni izmaiņu nekustamā īpašuma nodokļa samaksas nosacījumos, tostarp personu grupas paplašināšanu, kas varēs saņemt nodokļa atlaides.


Izmaiņas attieksies uz dažādām iedzīvotāju grupām. Piemēram, nestrādājošiem vientuļajiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, līdz šim nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums bija 50% apmērā, bet no 2019. gada tas tiks palielināts līdz 90%. Savukārt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā turpmāk varēs saņemt arī personas ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, pensionāri, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, personas, kuru īpašumus šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas, kā arī komersanti, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu.
 

Būtiskas izmaiņas skars objektus un ekspluatācijā nenodotās ēkas (izņemot dārza mājas un vasarnīcas platībā līdz 40m2), kurās taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 nebūs deklarēta vismaz 1 persona, kas ir rezidents. Ja ēkā nebūs deklarēta neviena persona, nekustamā īpašuma nodokļa likme tiks piemērota 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Ja ēkā būs deklarēta vismaz 1 persona, nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiks piemērotas 0.2% - 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības. Detalizētāk iepazīties ar saistošo noteikumu projektu “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā” iespējams te.
 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās grūtības savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, Ķekavas novada dome nolēma paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kas no nākamā gada varēs saņemt nodokļu atvieglojumus. Nekustamā īpašuma atvieglojumi 90% apmērā attieksies uz:

 1. Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru;
 2. Fiziskām un juridiskām personām par iepriekšējā gadā veiktajiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem;
 3. Fiziskām un juridiskām personām par apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumiem apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruktūras objektu izbūves vai turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais zonējums;
 4. Fiziskām un juridiskām personām, kurām teritorijas plānojumā funkcionālais zonējums noteikts apbūvei un šīs zemes šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas (atvieglojumu piemērojot tai zemes daļai, kuru skar komunikāciju aizsargjoslu teritorija);
 5. Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - par ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība.

 
Nekustamā īpašuma atvieglojumi 50% apmērā attieksies uz:

 1. Maznodrošinātām personām vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam;
 2. Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu;
 3. Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
 4. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2. grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem;
 5. Pensionāriem, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 65 gadu vecumu;
 6. Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.


Tāpat atvieglojumi attieksies arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, dzīvojamo māju īpašniekiem, ja ēkai piešķirts Pasīvās ēkas sertifikāts, kā arī citām kategorijām. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī turpmāk atvieglojumu 25% apmērā piešķirs saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.


Detalizētāk ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties šeit.


Papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jaunie saistošie noteikumi paredz arī dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

 
Ķekavas dome lēma arī par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no kadastrālās vērtības.


Jāņem vērā, ka aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli skars arī inženierbūvju laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.


Paredzams, ka jaunie saistošie noteikumi ne tikai sniegs iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus noteiktajām kategorijām, bet arī pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un ieviesīs skaidrus nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā Ķekavas novadā.


Ķekavas novada dome 26. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ķekavas novadā”. Taču šie saistošie noteikumi stāsies spēkā, kad būs saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojums un tie tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķekavas Novads”.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

02.08.2018.

 

  Drukāt