Ķekavas novada pašvaldībā tiks izveidotas piecas nozaru pārvaldes

Turpinot uzlabot Ķekavas novada pašvaldības darbu, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu klientu kvalitatīvu apkalpošanu un vienotu, pārdomātu plānošanu, Ķekavas novada dome atbalstīja ieceri ar 1.novembri izveidot piecas nozaru pārvaldes.


Minētās izmaiņas apstiprinātas 26. jūnijā domes sēdē, pieņemot jauno Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija „Ķekavas novada pašvaldība”” nolikumu, kas iepriekš jau tika plaši izskatīts vairākās domes komiteju sēdēs.


Izvērtējot esošo situāciju, problēmas un iespējamos risinājumus tam, kā varētu sasniegt izvirzīto mērķi - līdz 2020.gada beigām izveidot uz labas pārvaldības principiem balstītu pašvaldības administrācijas organizāciju, tika nolemts veikt pašvaldības organizācijā strukturālas pārmaiņas, izveidojot piecas nozaru pārvaldes:
 

  • Administratīvo pārvaldi,
  • Attīstības un būvniecības pārvaldi,
  • Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi,
  • Īpašumu pārvaldi,
  • Finanšu pārvaldi.


Šīs pārvaldes balstās uz trim vienojošiem principiem – radniecīgiem pakalpojumiem, kopīgiem darba uzdevumiem, racionālu dokumentu aprites un informācijas plūsmas nodrošināšanu.


Organizācijas struktūras pārmaiņu rezultātā plānots panākt vienas pieturas aģentūras principu konkrētajā nozarē un nodrošināt to, ka iedzīvotājiem būtu saprotams, vienkāršs, efektīvs un caurskatāms pakalpojumu saņemšanas process.


“Jaunā pašvaldības struktūra nodrošinās vienotu un pārdomātu plānošanu, tostarp, finanšu un citu resursu efektīvāku izmantošanu. Līdz ar pārmaiņām visai pašvaldībai būs saistošs vienots klientu apkalpošanas standarts un veicinās ciešāku radniecisko nozaru sadarbības kultūras iedzīvināšanu ikdienā, padarot darba jautājumu risināšanu efektīvāku. Izveidojot pārvaldes, kā būtisku ieguvumu redzu to, ka tiks noteikta centralizēta atbildība par pakalpojumu vienas pārvaldes ietvaros,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. 


Ko no šādām pārvaldēm iegūs iedzīvotāji? Pārvaldes būs atbildīgas par pakalpojumiem, kas ir sagrupēti saprotami un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Vienota pieeja pakalpojumu sniegšanas procesa izveidei samazinās administratīvo slogu ne tikai pašvaldības klientiem, bet arī darbiniekiem, piemēram, samazināsies lieko un dublējošo darbības skaits, saīsināsies laiks  gaidot informāciju vai lēmumu.


Iedzīvotājiem ar pašvaldību būs vieglāk un vienkāršāk komunicēt, lai pieprasītu un saņemtu vajadzīgo pakalpojumu vienas atbildīgās pārvaldes ietvaros. Arī sūdzību un ierosinājumu izskatīšana notiks ātrāk, nodrošinot pārvaldes darba nepārtrauktu uzlabošanu.


Jaunizveidotās pārvaldes jeb “jumta organizācijas” nodrošinās atbildību par uzticēto jomu, ieviešot vienotu metodiku un pieeju darba organizācijā, resursu plānošanā, problēmu risināšanā un efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pašvaldības klientiem. Tāpat Administratīvā pārvalde nodrošinās iekšējos pakalpojumus un izstrādās vienotu un visai organizācijai saistošu politiku darbības atbalsta jomām (piemēram, informācijas tehnoloģiju, personāla vadības jomām utt.).


Atgādinām, ka šogad maijā noslēdzās nozaru grupu darbs, kuras definēja katrā jomā  (attīstība; īpašumu pārvalde un apsaimniekošana; sociālā joma un veselība; kultūra, tūrisms un sports; izglītība un centrālā administrācija) uzdevumus, problēmas, sasniedzamos rezultātus un nepieciešamos uzlabojumus, analizējot labos pārvaldes piemērus arī citās pašvaldībās Latvijā un ārvalstīs.


Darba grupās piedalījās pašvaldības konkrētās jomas speciālisti un saistīto jomu pārstāvji,  un tās notika attīstības projekta “Ķekavas novada pašvaldības Administrācijas organizācijas pārvaldības sistēmas novērtējums un pilnveidošana” ietvaros.


Sabiedrisko attiecību daļa

27.07.2018.

 

  Drukāt