Īpašumus aicina sakopt arī rudenī

Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija aicina iedzīvotājus jau rudenī sakopt īpašumus un savlaicīgi nodrošināt zāles pļaušanu, lai pavasara sezonā mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu. Atgādinām – nesakopta īpašuma gadījumā var tikt piemērots sods.
 

Rūpējoties par sakoptu apkārtējo vidi, Ķekavas novada pašvaldības Administratīvā komisija aicina zemes īpašniekus, tiesiskos valdītājus, apsaimniekotājus un lietotājus nodrošināt īpašumu sakopšanu arī rudens sezonā. Lauku teritorijās zāles platības būtu vēlams pļaut ne retāk kā divas reizes gadā, tostarp rudenī, lai veicinātu potenciālo kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanos pavasarī.
 

 

 

Atgādinām – ja pašvaldība konstatē pārkāpumu, tiek uzsākta administratīvā lietvedība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (LAPK). Paredzētie sodi:

  • par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 2900 eiro;
  • par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro;
  • personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku. Par šīs prasības pārkāpšanu VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro.

 
Ko paredz novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi?
 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.  
 

Par šī punkta pārkāpšanu – administratīvais sods fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro.
 

Iedzīvotāju ievērībai – zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiek samazināts Eiropas Savienības mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.
 

Kad atļauts dedzināt bioloģiskos atkritumus sava īpašuma teritorijā?
 

Saskaņā ar Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem (Nr.13/2011) – bioloģiski noārdāmos atkritumus - vienkopus savāktu zāli, lapas, zarus un citas augu daļas drīkst dedzināt sava īpašuma teritorijā tikai pašvaldības noteikto talku un Spodrības mēnešos, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un mantai, kā arī netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Rudenī, kā ierasts, Spodrības mēnesis ir oktobris.
 

Kontrolēt šo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, atbilstoši savai kompetencei, ir tiesības Ķekavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem un Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas darbiniekiem. Savukārt lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, ja tāda tiek konstatēta, pieņem Ķekavas novada domes Administratīvā komisija.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

10.10.2017.

 

  Drukāt