Paziņojums par detālplānojuma „Lauku iela 1 un Lauku iela 5” publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 28.04.2016. lēmumu Nr.2.§4.p. (prot. Nr. 16.) „Par detālplānojuma „Lauku iela 1 un Lauku iela 5” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2015. gada 26. martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi”, Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā atkārtotu publisko apspriešanu
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Laicenieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma projekta „Laicenieki” Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma projekta „Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par zemesgabala „Ķirši” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par zemesgabala „Ķirši”, kadastra numurs 8070 007 0310, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā detālplānojuma publisko apspriešanu.
Paziņojums par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijas publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2014.gada 20.martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Paziņojums par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 3 „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos, detālplānojums” grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 17).
Paziņojums par detālplānojuma Zvejnieku iela 8/10, Vimbukrogā publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 11. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1.§ 6 Par detālplānojuma projekta nekustamā īpašuma Zvejnieku iela 8/10 Vimbukrogā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1875 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 12).
Paziņojums par detālplānojuma "Rāmavas ielas izveidei" publisko apspriešanu
Ķekavas novada dome 2013. gada 23. maijā pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 6 „Par detālplānojuma projekta Rāmavas ielas izveidei nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma uzdevums ir pamatot Rāmavas ielas posma izveidi un veikt zemes vienību sadalīšanu nekustamajos īpašumos „Ādiņas” un „Ādiņas-2” Rāmavā .
Par izmaiņām izdotajā darba uzdevumā detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādei
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija lēmumu Nr.2.§4. „Par grozījumiem 16.08.2012. lēmumā Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā” (protokols Nr. 9) detālplānojuma grozījumu sastāvā iekļauts nekustamais īpašums Doles iela 3, Baložos.
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vecgaņģi-3” Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā detālplānojuma publisko apspriešanu
Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 23.05.2013. lēmumu Nr.2.§5.p. (prot. Nr. 9) „Par detālplānojuma „Vecgaņģi-3” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stobriņi” un nekustamā īpašuma „Karjeras” detālplānojuma publisko apspriešanu
Paziņojums par nekustamā īpašuma „Stobriņi”, kadastra numurs 8070 012 0223, nekustamā īpašuma „Karjeras”, kadastra numurs 8070 005 0055, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0288, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.
  Drukāt