Paziņojums par detālplānojuma „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2014.gada 17.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Rudzītes”, „Krastmalas” un „Vecratnieki” Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – elektrotehnisko materiālu ražotnes izveide nekustamajos īpašumos „Rudzītes” (kadastra numurs 8056 002 0086), „Krastmalas” (kadastra numurs 8056 002 0540) un „Vecratnieki” (kadastra numurs 8056 002 0501) 8,184 ha kopplatībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Ražošanas un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijas (RK) un Mežu un purvu teritorijas, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ielām/ceļiem).

 

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr.67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. 

 

Ķekavas novada pašvaldība

  Drukāt