Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013.gada 11.jūnija sēdes lēmumu 1.§3. „Par detālplānojuma „Nārvili, Pēteri un Dukāti” apstiprināšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.” (protokols Nr.12)

 

Ķekavas novada dome nolemj:

 

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas novadā.

2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīzē”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

3. Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas īpašniekiem par detālplānojuma realizāciju.

 

Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas Tiesu namā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV- 1010, viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k.9, 35.kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-2123. Tālr. 67935861 vai pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

 

Ķekavas novada pašvaldība

09.07.2013.

  Drukāt