Paziņojums par nekustamo īpašumu „Pēteri”, „Dukāti” un „Nārvili” detālplānojuma publisko apspriešanu

 

 

Paziņojums par zemesgabala „Pēteri”, kadastra numurs 8070 004 0013, nekustamā īpašuma „Dukāti”, kadastra numurs 8070 004 0420, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0019 un nekustamā īpašuma „Nārvili”, kadastra numurs 8070 004 0426, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 004 0009, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu.

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 18.04.2012. lēmumu Nr.2.§9.p. (prot. Nr. 8) „Par detālplānojuma „Nārvili, Pēteri un Dukāti” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma mērķis ir noliktavas - loģistikas centra un biroja būvniecība Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējumā, JDzD1 un Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā JRD atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013.gada 13.maijā, plkst.18.00, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19 k-9, 24. Kabinetā, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

24.04.2013.

 

Teritorijas detālplānojums

Apbūves vizuālais risinājums

Teritorijas pašreizējās izmantošnas apraksts

 

  Drukāt