Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aškevicas

 

       Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 18.10.2012. sēdes lēmumu 2.§. 8 (protokols Nr.21) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aškevicas”, kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”
  
Ķekavas novada Dome nolemj:
 
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Aškevicas”, kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izdot saistošos noteikumus SN-TPD-11/2012 „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Aškevicas”, kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (1. pielikums).
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

Domes lēmums

 

 

  Drukāt