Par detālplānojumu "Lapenieki"
 
Paziņojums par detālplānojuma "Lapenieki" Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā saistošo noteikumu grozījumiem
  
Ķekavas novada Dome 2011. gada 28. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 5. „Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-4/2011. „Grozījums Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. SN-TPD-1/2011. „Par Ķekavas novada Ķekavas pagasta detālplānojuma Lapenieki apstiprināšanu”””.     
 
Ar detālplānojumu iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā (35. kabinetā, tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
  Drukāt