Par detālplānojuma „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu"

Paziņojums par detālplānojuma „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu” grozījumu nekustamajā īpašumā Purva iela 2/4 apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. SN-TPD-5/2011

  
Ķekavas novada Dome 2011. gada 10. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 8. „Par detālplānojuma „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu” grozījumu nekustamajā īpašumā Purva iela 2/4 apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem” (protokols Nr. 23), nolemjot:
 
1.     Apstiprināt grozījumus detālplānojumā „Baložu pilsētas daudzdzīvokļu ēku un tām pieguļošo teritoriju detālplānojums ar zemes robežu regulāciju plānojumu” (daudzdzīvokļu teritorijas Titurgas un Kūdras mikrorajons) - nekustamajā īpašumā Purva iela 2/4 (kadastra numurs 8007 002 1609) Baložos un izdot saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-5/2011.
2.     Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „Rīgas Apriņķa Avīze”, Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads” un pašvaldības interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv
  
 Ar detālplānojuma grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv (sadaļā Sabiedrības līdzdalība), kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā (35. kabinetā, tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 8.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.

 Domes lēmumu skatīt šeit>

  Drukāt