Par Ķekavas pagasta detālplānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”.

 

Paziņojums par detālplānojumu apstiprināšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 24.11.2009. sēdes lēmumu 2.§2.3 (protokols Nr.13) „Par Ķekavas pagasta detālplānojumu apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem”.
 
Teritorijas plānošanas likuma Pārejas noteikumu 13.punktā noteikts, ka triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada domes pirmās sēdes novada dome apstiprina ar saistošajiem noteikumiem novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību (novada teritoriālo vienību) teritorijas plānojumus un detālplānojumus.
 
Apstiprinot (pārapstiprinot) Ķekavas pagasta detālplānojumus ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem, detālplānojumu un saistošo noteikumu par to apstiprināšanu saturs paliek nemainīgs.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Pārejas noteikumu 13.punktu un ņemot vērā Attīstības komitejas 2009.gada 12.novembra atzinumu,
 
Ķekavas novada Dome NOLEMJ:
 
1. Apstiprināt Ķekavas pagasta detālplānojumus ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem saskaņā ar Pielikumiem Nr.1- 80.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas novads” un izvietot saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā www.kekavasnovads.lv.
 
Sēdes vadītājs:                                      R.Jurķis
 
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
  Drukāt